Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir.

 

Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 42 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir.

 

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir. Her biri Türkiye Cumhuriyetinin imarında önemli görevler üstlenen Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleriyle 1946 yılında resmen kurulan Üniversitemizin gelişme kronolojisi şöyledir:

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon & Vizyon

Geleceğe Bakış

Atatürk Üniversitesi misyon ve vizyonunu yansıtan bir slogan (Hayatın Hizmetinde, hep ileriye...) belirlemiştir. “Hayatın Hizmetinde” misyon alanını, “Hep İleriye” ise vizyon alanını ifade etmektedir. Hayatın hizmetinde olması Üniversitenin logosundaki hayat ağacıyla, hep ileri konseptiyse yine logodaki çift başlı kartalın bakışlarıyla bağdaştırılmıştır. Yeni nesil üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alan üniversitemiz, vizyon ve misyonunu da bu entegrasyon açısından anlamlandırmaktadır.

Misyon

“Hayatın Hizmetinde”

Bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak; yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmek; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katmaktır.

 

Vizyon 

“Hep İleriye”

Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ ve yeni nesil bir dünya üniversitesi olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyon
Eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir üniversite olmak.

 

Misyon
Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve çağdaş bir üniversitedir.

 

İlke ve Değerlerimiz
 • Akademik Özgürlük
 • Atatürk
 • İlkelerine Bağlılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Eleştirel Düşünce
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Evrensellik
 • Farklılıklara Saygı
 • Güvenilirlik
 • Liyakat
 • Paydaş Odaklılık
 • Sürdürülebilirlik Bilinci
 • ile Hareket Etme
 • Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon - Vizyon

Misyon

Topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Disiplinler arası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite.

Temel Değerler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla aşağıdaki değerleri benimser:

 • Eğitim ve Araştırmada Öncü

Ortak kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliği,

 • Sorgulayıcı ve Yenilikçi

Bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi yapılanmayı,

 • İnsana Saygılı

Milli değerleri sahiplenmeyi merkeze almakla birlikte her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği;  din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılıklarını zenginlik olarak gören, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı,

 • Topluma Sorumlu

Üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmayı,

 • Etik Değerlere Bağlı

Eğitim, araştırma ve uygulama ortamında güvenilir, uyumlu ve paylaşımcı anlayış ile bilimsel ahlaka önem veren, şeffaf ve akademik değerlere sahip olmayı,

 • Liyakat Esaslı

Başarıyı, yeteneği, çalışmayı ve çabayı yücelten; seçim ve değerlendirmelerini yetkinlikler temelinde ve nesnelliği gözeterek gerçekleştirmeyi,

 • Aidiyeti Gelişmiş

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı,

 • Özgüveni Olan

Eğitim, araştırma ve topluma hizmet sorumluluklarının yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde cesaret ve kararlılıkla hareket etmeyi,

 • Tarih ve Kültürüne Bağlı

Sahip olunan tarihî, kültürel ve millî değerlere karşı duyarlı bir yaklaşımı,

 • Coğrafi Sorumluluklarının Farkında

Sahip olduğu birim ve insan kaynaklarıyla ülkenin ve yakın ilişkide olduğu; Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika Kıtasının yeni gelişen sorunlarına hızlı çözüm üretebilecek kurumsal donanımı temel değerler olarak alır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Güven ve huzurun hâkim olduğu Çorum ilinde 17 Mart 2006 tarihinde kurulan, bölgesinin parlayan yıldızı Hitit Üniversitesi, “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi”, “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil ederek renkli üniversite yaşantısıyla birlikte istihdâm odaklı bölümleriyle öğrencilerine kaliteli eğitim garantisi veren güvenli bir gelecek sunuyor.

 

Deneyimli kadrosu,dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle, sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

 

Koyduğumuz büyük hedefler doğrultusunda, gösterdiğimiz çaba ve gayretler sonuçlarını hızlı bir şekilde gösterdi. Eğitim hayatına başladığı 2006 yılından bugüne gelinen noktada; 11 fakültemiz, 3 enstitümüz, 1 yüksekokulumuz ve 7 meslek yüksekokulumuzda 1.551’i lisansüstü öğrencisi olmak üzere 19.000´den fazla öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.Yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 300´den fazla olmakla birlikte öğrencilerimizin çoğunluğunu Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen kardeşlerimiz oluşturuyor. Diğer yandan Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar ve Kafkaslara kadar toplam 41 farklı ülkeden öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan,araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir.

 

Aynı zamanda 19 uygulama ve araştırma merkezlerimizle konusunda uzman öğretim elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmakta olup aynı zamanda 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Tüm bu eğitim faaliyetleri, Üniversitemiz bünyesinde tam zamanlı çalışan 766 öğretim elemanı ve 610 idari personeli tarafından yürütülmektedir. Böylece Hitit Üniversitesi yaklaşık 20.000 nüfuslu büyük bir kurum olmuştur.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 

MİSYON

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımla geleceğin yetkin ve erdemli bireylerini yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamaktır.

 

VİZYON

Dünya çapında sürekli gelişimi hedefleyen bir araştırma üniversitesi olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

Selçuk Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağı­daki ilke ve değerler ile bağlıdır:

 

 • Bilimsel anlamda özgür
 • Kurumsal anlamda özerk
 • Şeffaf ve hesap verebilen
 • Katılımcı ve farklılıklara saygılı
 • Girişimci, rekabetçi ve yenilikçi
 • Kalite odaklı ve mükemmeliyetçi
 • Öğrenci odaklı
 • Çevreye duyarlı
 • İlkelere bağlı

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen
nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 Vizyonumuz

Bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel
kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer
almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline gelmektir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYON

Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak

 

VİZYON

Bilim ve teknolojide öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlar ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir bir kampüse sahip, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunan ve finansal yapısı güçlü bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karşılama misyonu ile çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Vizyonumuz

 Araştırma,eğitim-öğretim, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

Bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla çeşitli alanlarda mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren eğitim ağırlıklı bir üniversite olmaktır.

Vizyon  

Alanında tercih edilen, girişimci, mesleki bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak. 

Vizyonumuz

 

Katma değer üreten çalışmaları ve paydaşlarla geliştirdiği işbirlikleri ile başta bölgenin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması olmak üzere tüm insanlığın refahına ve kültürüne doğrudan etki eden, gerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

 

 

Temel Değerler

1-Kurumsal aidiyet: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarına kurumun temel değerlerini sahiplendirecek uygulamalar geliştirir, çalışma ortamından duydukları memnuniyet ile kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirmelerini destekler.

 

2-Etik değerler: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının eğitim, araştırma faaliyetleri ve idari süreçlerde evrensel etik ilkelere uygun hareket etmesini sağlar.

 

3-Milli değerler ve evrensellik: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının milli değerlere bağlı kalarak evrensel anlayış ile bütünleşmiş bilgi ve teknolojiler üretmelerini benimser.

 

4-Katılımcılık, şeffaflık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, katılımcılık ilkesini kurum kültürü olarak benimser; açık ve şeffaf politikalarla yönetim faaliyetlerini sürdürür.

 

5-Kalite odaklı sürekli gelişme: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm süreçlere kalite odaklı yaklaşarak sürekli gelişmeyi ilke edinir.

 

6-Adalet ve liyakat: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm yönetim süreçlerinde adalet ve liyakati esas alır.

 

7-Yerel ve toplumsal kalkınmaya destek: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, etkileşim halinde bulunduğu yerel toplumun haklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir toplumsal kalkınma odaklı faaliyetlere önem verir.

 

8-Özgünlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm süreçlerde özgün çalışmaları destekleyerek yaygınlaşmasını teşvik eder.

9-İstihdam odaklılık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak insani ve mesleki donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi benimser.

 

10-Verimlilik:  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mevcut fiziki ve insan kaynaklarını etkin şekilde kullanarak nitelikli çıktılarını artırmaya önem verir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Bilimin ışığında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren,  milli ve evrensel değerleri özümsemiş, insan odaklı, çevreye duyarlı bir üniversite olmak.

Vizyonumuz

Tarih, kültür ve sanat birikiminden ilham alarak geleceğe yön veren, insan odaklı, girişimci, yenilikçi, üretken, bilime katkı sunan, işbirliğine açık, kaliteli eğitim hizmeti ile tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınan ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyon & Misyon

 

Vizyon:

Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak.

Misyon:

Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.

Temel Değerler:

 • Şeffaflık
 • Hesap Verebilirlik
 • Adillik
 • İnsan Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Mükemmellik
 • Evrensellik

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin misyonu;

Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitim-öğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin vizyonu;

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa hizmetler sunan, bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesine öncülük eden bir dünya üniversitesi olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyon: Yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmak.

Misyon: “Öğrenen Odaklı” yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmek.

Araştırma

Araştırma faaliyetlerinde temel araştırma ve uygulamalı araştırma dengesini koruyarak elde edilen çıktılarla evrensel bilime ve toplumun farklı kesimlerine yüksek katkıda bulunmak.

Uygulamalı araştırma konularını yakın ve uzak çevre farklarını da gözeterek topluma yüksek katkı yapacak küresel sorun alanlarından seçmek.

Transdisipliner araştırma kültürünü geliştirmek ve uygulamak.

Eğitim

Öğrenen odaklı eğitim ve araştırma süreçleri geliştirmek, uygulamak ve bu alanda örnek kurum olmak.

Bilgili, kuram ve uygulama arasındaki bağı kurabilen, çok yönlü düşünebilen, bilgisini geliştirebilen, geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek.

Eğitimde etik değerlerin ve sosyal sorumluluğun önemini içselleştirmiş bir anlayışı sahiplenmek.

Topluma Katkı

Üniversitenin bütün süreç ve faaliyetlerini nihayetinde toplum kesimlerine olumlu katkıda buluna- cak nitelikte düzenlemek.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde toplumla, iş ve sanayi dünyasıyla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ve ortak çalışma süreçleri içinde olmasını sağlamak.

Yönetim Düzeni

Üniversitenin yönetim süreçlerinde iç ve dış paydaşların etkin katılımını sağlamak.

Öğretim üyelerinin ve araştırmacıların yenilikçi projeler geliştirmelerini kolaylaştıracak yönetim süreçlerini oluşturmak.

Uluslararasılaşma süreçlerini geliştirmek.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Adıyaman Üniversitesi (kısaca ADYÜ);

 • Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu,
 • İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu,
 • Harran Üniversitesi’ne bağlı olan Kâhta Meslek Yüksekokulu

 

olmak üzere 3 farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Kurulduğu zaman;

 • 2 enstitü,
 • 3 fakülte,
 • 1 yüksekokul,
 • 4 meslek yüksekokuluna

 

sahip olan ADYÜ bugün (Ocak 2019),

 • 3 enstitü,
 • 13 fakülte,
 • 1 konservatuvar,
 • 3 yüksekokul,
 • 6 meslek yüksekokulu,
 • 15 uygulama ve araştırma merkezine

 

ve 20 binin üzerinde öğrenci sayısına sahiptir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

 

Aksaray Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş genç bir üniversite olmakla beraber köklü bir geçmişe sahip olup; tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1986-1987 eğitim–öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi’nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun ile Aksaray’da kurulmuş, mevcut fakülte ve yüksekokullarının Niğde Üniversitesi ile bağlantısı değiştirilerek Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

 

“Evrensel Düşünen Yereli Gözeten” sloganıyla belirlediği hedefler doğrultusunda hızla büyüyen üniversitemiz 2006 yılından bugüne gelinen noktada; 12 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 17 Araştırma Merkezi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde 23005 öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Gerek uluslararası gerekse ulusal camiada elde ettiği başarılar ile dikkat çeken üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel faaliyetler tam zamanlı çalışan deneyimli, dinamik ve yetkin 798 öğretim elemanı ve 317 idari personeli tarafından yürütülmektedir. Böylece Aksaray Üniversitesi 24.000 nüfuslu büyük bir kurum olmuştur.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon Vizyon

Misyon Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin olmak üzere, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

Vizyon Bilgi, ürün ve hizmet üreterek turizm, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon:

Temel alan yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek; bilimin ışığında paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.

Vizyon:

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözeten bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

Üniversitemizin misyon ve vizyonunun arka planında yer alan temel değerler, stratejik planlama için son derece önemlidir. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Bu bağlamda temel değerler Üniversitemizin çalışma felsefesini ortaya koyarak misyonunu gerçekleştirmesine, vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

■   Paylaşımcı

■   Etik değerlere bağlı

■   Kurumsal aidiyeti yüksek

■   Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen

■   Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden

■   Yenilik ve dinamizme önem veren

■   Demokratik

■   Şeffaf, hesap verebilir, adil ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

■   Farklı görüş ve değerlere saygılı

■   Toplumsal, çevresel duyarlılığa ve sosyal sorumluluğa sahip

■   Öğrenci odaklı

■   Ulusal ve kültürel değerleri gözeten

■   Evrensel

■   Bilimsel üretkenliğe önem veren

■   Akademik özgürlüğü ilke edinmiş bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et


Vizyon

Ardahan Üniversitesi’nin vizyonu evrensel düzeyde bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi paylaşmak ve işbirliği yapmak; bulunduğu coğrafyanın ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik yönden kalkınması ve ilerlemesi için öncülük etmek ve bu amaçlar doğrultusunda bilimsel faaliyetler yapmaktır. 

Misyon

Ardahan Üniversitesi ülkemizin Kafkasya, Orta Asya ve Uzak Doğu’ya açılan bilim kapısı olmayı, kendi doğusundaki bu geniş coğrafyanın potansiyelini ve ihtiyaçlarını gözeterek bilimsel faaliyetler yapmayı, işbirlikleri geliştirmeyi ve bu coğrafyadan bilim insanları ve öğrenciler için eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olmayı ve bölgesel kalkınmada bulunduğu coğrafyanın ufku olmayı misyon edinmiştir.


Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Üniversitemizin Misyonu

“Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek, nitelikli bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak, bilimi, sanatı ve kültürel değerleri sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı olarak toplumun hizmetine sunmaktır.”

 

Üniversitemizin Vizyonu

“Kurumsal değer ve ilkeleri ile eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde ön plana çıkan, işbirliğine açık, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, seçkin ve tercih edilen bir üniversite olmaktır.”

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz ;

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek.

Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

Vizyonumuz ;

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kimliği ile öne çıkan, şehirle bütünleşen, bölgesel çözümler üreten; kaliteli eğitim hizmeti, nitelikli ve sürdürülebilir projelerle sosyo-ekonomik hayata katkı sağlayan, millî ve evrensel değerleri benimseyen, erdemli insanlar yetiştiren bir üniversite olmaktır.
 
Vizyonumuz

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, toplumun değişim ve gelişimine öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, etik değerlere sahip, tercih edilebilir bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Adalet
Liyakat
Ahlak
Empati
Şeffaflık
Bilimsellik
Özgürlük
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Katılımcılık
İnsan Odaklılık
Doğaya ve Çevreye Duyarlılık
 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYON&VİZYON 

 

 

Misyon

Üniversitemiz, başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

 

 

 

Vizyon

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak.

 

DEĞERLER&HEDEFLER 

 

 

Temel Değerler

 • Akademik Mükemmellik ve Özgürlük
 • Çevre Bilinci
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Sosyal Sorumluluk
 • Yenilikçilik
 • Eğitim Kalitesi
 • Bilimsel Özerklik
 • Paydaşlar ile İşbirliği

 

 

 

Hedefler

Üniversitemiz başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimsel üretimi ve üniversitekent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin hedefleri arasındadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyonumuz & Misyonumuz

MİSYON

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.

 

VİZYON

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmak

 

DEĞERLER

Katılımcılık ve Çoğulculuk

Bilimsel Eğitim ve Araştırma

Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik

Kurumsal Gelişim

Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim

Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk

Uluslararasılık ve Entegrasyon

Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci

Disiplinlerarası Yaklaşım

 

HEDEFLER

Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimi.

Nitelikli ve yeterli sayıda Akademik kadroya sahip olmak.

Uluslararası normlarda eğitim- öğretim programları geliştirmek.

Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.

Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak.

Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.

Kurumsal kimliği güçlendirmek ve kurumsal kültürü oluşturmak. 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile eğitim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 27.9.2010 tarih ve 2010/936 sayılı kararı ile Eğitim Fakültesi, 27.9.2010 tarih ve 2010/937 sayılı kararı ile Edebiyat Fakültesi ve 4.4.2011 tarih, 2011/1595 sayılı kararı ile Fen Fakültesi ve 25.1.2012 tarih ve 2012/2772 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve 13.8.2012 tarih ve 2012/3638 sayılı kararı ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Batman Üniversitesi 28 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda ve Yükseköğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 88. Maddesi ile kurulmuştur.

1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında MEB Yaygın Yükseköğretim Kurumu, Örgün Yükseköğretim Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Batman Meslek Yüksekokulu, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesine bağlanmıştır. 2007 yılında Batman Üniversitesi ismini alarak Dicle Üniversitesinde ayrılmış ve İnönü Üniversitesi Rektörü tarafından tedviren yönetilmiştir.

Batman Üniversitesi, 09 Eylül 2008 tarihinde Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM’ın rektör olarak atanması ile öz yönetimine kavuşmuştur. Rektörümüz Prof. Dr. Aydın DURMUŞ 22 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanmış ve bu tarihten itibaren hızla gelişen Üniversitemiz, Merkez ve Batı Raman Kampüslerinin yanı sıra 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde açılan Kozluk, Hasankeyf ve Sason Kampüsleri ile birlikte beş kampüse sahip olmuştur.

Üniversitemizde halen 7 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 10 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizin bu birimlerinde görev yapan 395 öğretim elemanı ve 294 idari personeli ile yaklaşık 15 bin öğrenciye kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşamaktadır.

 

Üniversitemiz,

Fen Edebiyat, Mühendislik Mimarlık, Teknik Eğitim, Teknoloji, Güzel Sanatlar, İslami İlimler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

Fen Bilimleri,  Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri Enstitüleri,

Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Yabancı Diller Yüksekokulları ile

Meslek, Sağlık Hizmetleri Meslek, Kozluk Meslek, Sason Meslek ve Hasankeyf Meslek Yüksekokullarından oluşmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyonumuz:

 • “Kaliteli eğitimi, bilgi ve beceriye yönelik hizmet üretimi, bilimsel ahlak ve değerlere sahip girişimci bireyleri ile topluma her anlamda katkı sağlayan, başarıya odaklı, tercih edilen bir üniversite olmak.”

 

Misyonumuz:

 • “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet süreçlerinde katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık, evrensel değerlere saygılı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak ulusal ve uluslararası alanda etkili olmak,
 • Rekabetçi, sonuç alıcı işbirlikleri geliştirip, modern ve üretime yönelik bilgi-teknoloji üreterek, kentin toplumsal ve ekonomik gelişimini sağlamada öncülük etmek,
 • Sağladığı güvenli, sağlıklı, huzurlu ve bilime dayalı bir çalışma ortamıyla öğrencilerini başarıya odaklamak ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak,
 • Mesleki ve akademik alanda yetkin, girişimci kendini sürekli geliştiren toplumsal değerlere sahip ve topluma faydalı olacak bireyler yetiştiren bir üniversite olmak”tır.

 

Hizmet sunumunda temel aldığımız “Değerlerimiz” ise;

 • Bilimsel Ahlak ve Akademik Düşünce, İfade Özgürlüğü
 • Öğrenci ve Hizmet Alan Odaklı
 • Katılımcı, Şeffaf ve Hesap Verebilir
 • Kamu Yararı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı
 • Kaliteli ve Yenilikçi
 • Adaletli, İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı şeklinde belirlenerek yayımlanmıştır.

 

Bayburt Üniversitesi olarak Kalite Politikamız:

 • Hizmet sunduğumuz her alanda; katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımız ve bizden hizmet alan, bize hizmet veren, işbirliğinde bulunan tüm paydaşlarımızla iletişim içinde, onların beklentilerini de karşılayacak şekilde hizmet üretmek ve memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak,
 • Toplam Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
 • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Her tür kaynağımızı etkin kullanarak, tüm süreçlerimizdeki verimliliği sürekli artırmak,

Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası standartlara uygun üniversite olmaktır. 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi için akademik, fiziki ve teknik yapılanmasını tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten; insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek; fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmaktır.

 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYONUMUZ

Bingöl Üniversitesinin varlık sebebi;

 • Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek,
 • Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda genişletmek,
 • Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini, aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek,
 • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Akademik ve idari personeli için teşvik edici ve verimli bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Bulunduğu bölgenin Tarım ve Havza Bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

7 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Kanun ile kurulan Bitlis Eren Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Bitlis’e, bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi görev edinmiştir.

Ülkesi ve milleti için bilgiyi üretme, kullanma, yerel-bölgesel ve evrensel bağlamda insanlığın hizmetine sunmayı görev edinen Bitlis Eren Üniversitesi, geçen yıllar içerisinde sadece Bitlis’e değil, bölgesine de faydalı faaliyetler yürüterek, bilime ve insanlığa kattığı artı değerler sayesinde gücüne güç katmıştır.

Bugün bünyesinde; öğrencilerin ve akademisyenlerin A’dan Z’ye ihtiyaç duyacakları hemen hemen tüm imkânların olduğu modern yapılara sahip 5 Fakülte, teknik donanıma sahip 8 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 2 Enstitü, 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversite olmuştur.

Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçları, gerek kampüs alanındaki gerek kampüs dışındaki Kredi Yurtlar Kurumuna ve diğer özel kuruluşlara ait yurtlarla karşılanmaktadır.

Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen Bitlis Eren Üniversitesi, 10 bini bulan öğrenci ve bin civarında akademik ve idari personele sahiptir.

Bitlis Eren Üniversitesi, evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, iletişime açık, girişken, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yaparak bu çalışmaları başta milleti olmak üzere tüm insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesindeki öğrenciler, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılabilecekleri çok sayıda imkâna sahiptir.

Bitlis Eren Üniversitesi, bünyesinde öğrenim gören öğrencileri mesleki alanda en iyi şekilde, yenilikçi, hoşgörülü ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef olarak belirlemiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Boğaziçi Üniversitesi Vizyon-Misyon ve Değerleri

Misyon

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır.

Vizyon

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği şekillendiren bir

üniversite olmaktır.

 • Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek,
 • Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak,
 • Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak,

vizyonumuzun ana ögelerini oluşturmaktadır.

Değerler

Yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin değerleri:

 • Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,
 • Öğrenci odaklı,
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
 • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren,
 • Etik değerlere sahip çıkan,
 • Temel hak ve özgürlükleri savunan,
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,
 • Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
 • Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı,
 • Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,
 • Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı,

olarak ifade edilebilir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Genel Bilgi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencisi Olmanın Ayrıcalığını Yaşamaya Hazır mısınız? 

Batı Akdeniz Bölümünde küçük bir şehir hayal edin; içinde samimi, sıcak, yardımsever ve paylaşımcı insanların olduğu… Nereye giderseniz sizi güler yüzüyle karşılayacak ve hiçbir konuda yardımlarını esirgemeyecek bir şehir ve insanları…

İşte bu şehrin can damarında, eğitim hayatınızda devamlı yanınızda ve yakınınızda yer alacak olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesine katılmak ister misiniz?

Mehmet Akif Ersoy…

Bu isim Çanakkale’nin, İstiklal Savaşı’nın ismidir. Bu isim hakikatin, sade ama ateş gibi yakıcı, ışık gibi aydınlatıcı hakikatin ve yüksek bir idealizmin dilidir. Bu isim Anadolu’nun makus tarihi karşısında atalete düşen memleket evlatlarına “Bir baksana gökler uyanık yer uyanıktır, dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır” diye seslenen bir cesur yüreğin sesidir. 

Bu isim kurtuluşun ilimde ve irfanda olduğuna iman derecesinde inanan bir ufuk adamının ismidir. Bu isim bu dünyadan giderken sadece onurlu bir nam bırakan ve böyle olduğu için bahtiyar olan bir tevazu insanının ismidir. 
Mehmet Akif Ersoy ismi bir bakıştır. Mehmet Akif Ersoy ismi bir akış, bir koşuştur. Ve Mehmet Akif Ersoy ismi üniversitenin kumaşında bir nakıştır şimdi. Biz o üniversiteyiz işte!

Üniversitemiz 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında en çok tercih edilen üniversite olarak adından söz ettiren, her biri kendi dalında uzman eğitim kadrosu ve idari personel eğitim hayatınız boyunca rahat, kaliteli ve güvenilir eğitim almanız için her zaman sizlerin yanında olacak.

Verdiği kaliteli eğitimin yanında, sağladığı çeşitli olanaklarla sizlerin okurken eğlenmesini de destekleyen Üniversitemizde, fakülteler ve çeşitli öğrenci kulüplerinin düzenlemiş olduğu birçok söyleşi, konser, sanat ve spor faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesi olarak özgürlükçü, demokratik ve mutlu bir yaşam alanı da sizleri kucaklamakta…

Rahat ve verimli bir eğitimin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri olarak hem akademik alanda hem de iş dünyasında başarılı olabilecek bir alt yapıya sahip olmanıza imkân sağlayacak Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ile yeteneklerinizi ve değerlerinizi  temel alarak kendinize ‘uygun’ kariyer yolunu  keşfetme ve karar  verme sürecinde destekçiniz olacak. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde sunulan Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim programları sayesinde 24 farklı ülkede hem akademik hem de sosyal alanda gelişim fırsatını öğrencilerimize sunuyoruz.

Bilimi farklı yönleriyle anlatmak, özellikle genç kuşaklara eğlenceli yönleriyle açıklamak ve bilimin içine çekerek onu sevdirmek amacıyla her yıl Mayıs ayında düzenlenen Bilim Şenliği ve birçok ünlü sanatçının konuk olduğu Bahar Şenliklerimiz ile öğrenci ve Burdurlulara eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunan Üniversitemiz, spora ve sporcuya verdiği desteği ile her zaman adından söz ettiren bir kurum olmaya devam ediyor. Futbol, hentbol, basketbol, voleybol, tekvando, judo, güreş, atletizm ve kros takımları ile üniversitelerarası elde ettiği başarılarla her zaman haklı gururu yaşamıştır. Ailemizin bir ferdi olarak spor salonu, futbol sahaları, tenis kortları, açık hava voleybol ve basketbol sahaları sizleri bekliyor. 

İlimizdeki  modern yurtlarda konaklayabilir, hijyenik ortamlarda kalori değerleri hesaplanarak hazırlanan yemek hizmetinden yararlanabilir ve yerleşke ulaşımınızı düzenli bir şekilde sağlayabilirsiniz. 

Güvenilir, sakin bir şehir hayatı ve gerçekleştirilen kültürel aktivitelerle eğitim sürecinizi renkli kılacak Üniversitemize katılmakta vakit kaybetmeyin.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesine katılmak için çok sebebiniz var...

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Genel Bilgiler

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa´nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulmuştur.

Üniversitemizde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfımız sıradan bir hazırlık sınıfı olmayıp, yabancı okutman desteğinde üst düzey bir İngilizce eğitim programı verecek düzeydedir.

Hazırlık sınıfına müteakip tüm dersler %30 İngilizce olacaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak.

Misyon

Bursa Teknik Üniversitesi, toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesidir.

Değerlerimiz

 • Erişebilirlik
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Bağımsızlık
 • Dürüstlük
 • İnsan onuruna saygı
 • Ehliyet ve liyakat
 • Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet
 • Güvenilirlik
 • Mükemmellik
 • Tarafsızlık
 • Doğruluk ve tutarlılık
 • Katılımcılık
 • Her türlü düşünceye saygı
 • Verimlilik
 • Yeniliğe ve gelişime açıklık

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

VİZYON:
Kaliteli eğitimi ile tercih edilen,  nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır.

MİSYON:
Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLER:

Ortak Akıl ve Katılımcılık
Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

Etik Değerlere Bağlılık
Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.

Kurumsal Aidiyet
Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.

Yenilikçilik ve Girişimcilik
Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.

Çevreye Saygı ve Duyarlılık
Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.

Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.

Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

ÇOMÜ Misyonu

Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale’nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak”

ÇOMÜ Vizyonu

Genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en iyi üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek”

Değerlerimiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz (alfabetik sırayla) ;

 • Aidiyet
 • Bilimsellik
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Eğitilmiş Vatandaşlar
 • Etik
 • Girişimcilik
 • Hareketlilik
 • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite ve Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Kentle Bütünleşme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Şeffaflık
 • Tanınırlık
 • Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon & Vizyon

 

MİSYON

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

 

VİZYON

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen ve benimsenen bir kurum olmaktır. 


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

Evrensel etik değerlere bağlı,
Eleştirel düşünceye açık, 
Mesleki yetkinliğe sahip, 
Ulusal değerlere saygılı, 
İnsan haklarına saygılı, 
Analitik düşünceye sahip, 
Çalışkan ve üretken, 
Adil, güvenilir ve şeffaf, 
Paydaş memnuniyetini önemseyen, 
Öncü ve yenilikçi,
Çevre bilincine sahip,
Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip,
Engelsiz bir Üniversite olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon, Vizyon, Hedefler

Misyon            

 Çukurova Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiştir.     

Vizyon              

 Paydaşlarını önemseyen, eğitim-öğretimde kaliteye odaklanmış, insan ve doğa yararına yaptığı bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla model bir üniversite olmaktır.   

Temel Değerler              

1. Geleneksel ‘büyük aile’ kavramını sürdürme,
2. Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirliği ön plana taşıyan duyarlılıkla çalışma,
3. Yerel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşme,
4. Bilim – sanata katkı ve onları ileriye taşıma,
5. Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeyi amaçlayan Ar-Ge Faaliyetlerini arttırma,
6. Yasal çerçeve içinde demokratik bir yönetim anlayışının sağlayacağı şeffaflık ve hesap verebilirlik,
7. Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğini arttırma,
8. Bölgesel kalkınmaya katkı,
9. Öğrencisi, akademik kadrosu ve idari personeliyle temel değerleri gerçekleştirme inancıdır.

Hedefler              

1. İleriye dönük Eğitim-Öğretim programlarının açılması, mevcut programların güncellenmesi ve iyileştirilmesi,
2. Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yeni eğitim-öğretim birimleri / programlarının açılması,
3. Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi,
4. Uzaktan eğitim programlarının arttırılması ve geliştirilmesi,
5. Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
6. Akademik personel niteliğinin arttırılması,
7. İdari personelin memnuniyetinin arttırılması,
8. İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması,
9. İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
10. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması,
11. Eğitim-Öğretim altyapısının güçlendirilmesi,
12. Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi,
13. Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi,
14. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
15. Üniversite eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
16. Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması,
17. Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması,
18. Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının artırılması,
19. Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması,
20. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
21. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi,
22. Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması,
23. Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Tıp Fakültesi’nin kurulması, 1973 yılında ise Fen Bilimleri Fakültesi’nin de açılması ile fiilen kurulmuş ve Diyarbakır Üniversitesi adını almış, 1982’de ise Diyarbakır Üniversitesi’nin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Bilgiyi üretme, kullanma, yerel-bölgesel ve evrensel bağlamda insanlığın hizmetine sunmayı görev edinen Dicle Üniversitesi; geçen yıllar içerisinde sadece bölgeye hizmet veren bir üniversite olmakla kalmamış, uluslararası alanda gösterdiği başarılarla gücüne güç katmıştır. Bugün bünyesinde; öğrencilerin ve akademisyenlerin A’dan Z’ye ihtiyaç duyacakları tüm olanakların olduğu modern yapılara sahip 15 Fakülte, teknik donanımlara sahip 12 Meslek Yüksekokulu, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 30 Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Yanık Merkezi, Ortadoğu’nun en büyük Kalp Hastanesi, tüm Türkiye’ye örnek olan ve ilk kez hastane binasından bağımsız inşa edilen Acil Travmatoloji Kompleksi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversite olmuştur.

Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan ve akreditasyon belgesine sahip Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBTAM), üniversitelerde, devlet kurumlarında ve endüstride çalışan araştırmacılar için bilimsel araştırma, eğitim ve güvenilir bir ölçüm merkezi olarak görev yapmaktadır. Bu merkez bünyesinde ileri teknolojilerin kullanıldığı cihazlar ile her biri alanında uzman kişiler tarafından bilim ve sanayi dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Merkezde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, malzeme bilimleri, kalite kontrol ve kalibrasyon alanlarında hizmet verecek çok sayıda laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca Üniversite bünyesinde yer alan ve 6500 metrekare alana sahip olan Dicle TEKNOKENT,  Ar-Ge inovasyon, yazılım ve akademisyen şirketleriyle verdiği hizmet ile göz doldurmaktadır.

Üniversite bünyesinde yer alan ve en büyüğü 1500 kişi kapasiteli olan 5 ayrı salonu, 6 dilde çeviri yapabilecek kablosuz simultane sistemine sahip kongre merkezi, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çok sayıda bilimsel, kültürel ve sanatsal organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Dicle Üniversitesi bunların yanı sıra her fakültenin kendi binasında yer alan konferans salonları, öğrenci yemekhaneleri, öğrenci kantinleri, açık ve kapalı alanda yer alan oturma alanları, öğrencilerin streslerini atabilecekleri spor alanlarıyla sosyal ve bilimsel etkinlikler için gerekli her türlü imkânı barındırmaktadır.

Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 5000 metrekarelik kapalı alana sahip olup öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin ihtiyaç duydukları, görsel, işitsel, basılı ve elektronik kaynaklara erişim imkânı sunmaktadır.

Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçları, gerek kampüs alanındaki gerek kampüs dışındaki Kredi Yurtlar Kurumuna ve diğer özel kuruluşlara ait yurtlarla karşılanmaktadır.

Dicle Üniversitesi, yaklaşık 30 bin öğrenci ve 3600 civarında akademik ve idari personele sahiptir. Bölgede ihtiyaç duyulan hemen her alandaki meslek elemanlarını yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve gerek bölge gerekse ülke ekonomisine yönelik projeler üreten devletimizin bölgedeki en önemli kurumlarından biridir.

Dicle Üniversitesi, evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir. Üniversitemiz, bünyesinde yetiştirdiği öğrencilerin üstün akademik standartlarda yetişmesi ve kişisel-sosyal gelişimlerinin sağlanması için uygun bir öğretim ve yaşam ortamı sunmaktadır. Bu bakımdan Dicle Üniversitesindeki öğrenciler, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılabilecekleri çok sayıda imkâna sahiptir.

Dicle Üniversitesi, bünyesinde öğrenim gören öğrencileri mesleki alanda en iyi şekilde, yenilikçi, hoşgörülü ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef olarak belirlemiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye, sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982`de “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile kurulmuştur.

Kuruluşunda; Ege Üniversitesi`nden, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Adalet Yüksekokulu,  Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan, Buca Eğitim Fakültesi, Denizli Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu, Denizli Eğitim Yüksekokulu, İzmir Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan, İzmir Devlet Konservatuarı, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi`nden, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi`ne geçmiştir.

Üniversitemizin kuruluşunda yeni açılan Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Eğitim Yüksekokulu, Sanat Eğitimi Yüksekokulu ile birlikte Üniversitemiz toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.

1983 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak faaliyete geçerken Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır. 1987 yılında Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte, Denizli Meslek Yüksekokulu, Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER), Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER) kurulmuştur. 1988`de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 1989`da Muğla Meslek Yüksekokulu, Avrupa Topluluğu Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER), 1990’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu, 1991’de Fen Edebiyat Fakültesi ile Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) faaliyete geçmiştir.

1992 yılında Ege Bölgesinde 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek veren Üniversitemizden, Aydın`daki Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesine, Muğla`daki İşletmecilik ve Meslek Yüksekokulları Muğla Üniversitesi`ne, Manisa`daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Celal Bayar Üniversitesine, Denizli`deki Tıp, Mühendislik Fakülteleri ile Eğitim ve Meslek Yüksekokulları Pamukkale Üniversitesine bağlanmıştır.

1992 yılında, Torbalı Meslek Yüksekokulu, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Onkoloji Hemodiyaliz-Transplantasyon, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılan Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.

1995’de Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi (TEKBOYAM), 1997’de Yabancı Diller Yüksekokulu, 1998’de Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırma Merkezi (KOMER), Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM), Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) kurulmuştur.

2001’de Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(İRAMER), Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER), 2002’de ise Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyete geçmiştir.

2004 Yılında Hukuk Araştırmaları Merkezi, Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi, Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezleri kurulmuştur. 2005 yılında Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezleri faaliyete geçmiştir.

2006 Yılında, Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007’de Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2008’de İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

2009 Yılında Batı Anadolu Seramiği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi, Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmıştır. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ise Denizcilik Fakültesine dönüştürülmüştür.

2010 Yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin adı, Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Edebiyat Fakültesi ile  Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) kurulmuştur.

2011 Yılında, Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Biyomedikal AR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatılmış ve Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesine dönüştürülmüştür.

2012 Yılında, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ulusal Klinik Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmış ve Bergama Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2013 Yılında, Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, İlahiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan İlahiyat Meslek Yüksekokulu kapatılmıştır.

2014 Yılında, Efes Meslek Yüksekokulu, Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile    Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kurulmuştur.

İleri Biyomedikal AR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin adı İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

2015 Yılında Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik / Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsü’nün adı İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

13/06/2016 Tarih ve 2016/8969 sayılı kararnamenin eki kararının 03/08/2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulumu gerçekleştirilmiştir.

2016 Yılında Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi (TEKBOYAM) ve Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DABMER) kapatılmış, Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

2017 Yılında Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yörük – Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulumları gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında; “Dokuz Eylül Üniversitesi LYME Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile “Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur. 2018 yılı içerisinde ayrıca İzmir’in ilk Veteriner Fakültesi Üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; İzmir’in dört bir yanında; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 60 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir.

2019-2020 Akademik Yılı itibariyle kurumumuzda, 70.158 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlar arasında, 115 ülkeden gelen 1.352 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Yine üniversitemizde 2019 yılı itibariyle 3.657 akademik ve 4.824 idari personel görev yapmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreten bir üniversitedir.

Vizyonumuz

Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile de bölgesel bir lider olmak.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik
Yenilikçilik
Katılımcılık
Sürdürülebilirlik
Girişimcilik
Etik Değerlere Bağlılık
Şeffaflık
Sürekli Gelişme
İşbirliği
Kurumsal Adalet
Sevgi ve Hoşgörü

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi´ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında kurulan Kayseri İşletme Fakültesi, Erciyes Üniversitesi´nin nüvesini oluşturmuştur. Kayseri´deki diğer iki yüksek öğretim kurumu olan ve 1967´de kurulan Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü´nü İlahiyat Fakültesi olarak; 1977´de kurulan Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi´ni Mühendislik Fakültesi olarak bünyesine alarak 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır. Üniversite, adını, şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yükseklikteki Erciyes Dağı´ndan almaktadır. Erciyes Dağı, Türkiye´nin en önemli kış ve kayak sporları merkezidir. Erciyes Üniversitesi bugün toplam 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 42 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygulama hastanesi ile hizmet vermektedir. Gevher Nesibe Hastanesi´ne ek olarak Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarıdır.

Erciyes Üniversitesi´nin temeli, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bağlı olarak kurulan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile atılmıştır. Üniversitenin kuruluşu ile mevcut bulunan Tıp Fakültesi´nden sonra İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakülteleri hizmete girmiştir. 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1992 yılında Veteriner Fakültesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi, 2001 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılında Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ve 2005 yılında ise Develi Seyrani Ziraat Fakültesi eklenmiştir.

Yüksekokullar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu ve Yozgat Sağlık Yüksekokulu´dur. Meslek yüksekokulları; Kayseri Meslek Yüksekokulu, Hâlil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kocasinan Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Nevşehir Meslek Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu ve Develi Meslek Yüksekokulu´dur. Erciyes Üniversitesi Yozgat Kampusü´nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları 2006 yılında kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi´ne, Nevşehir Kampusü´nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları da 2007 yılında kurulan Nevşehir Üniversitesi´ne bağlanmıştır.

2006 yılında Kocasinan Meslek Yüksekokulu´nun adı Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

2010 yılında Erciyes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Fen ve Edebiyat olmak üzere iki fakülteye ayrılmıştır. Ayrıca Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi´ne dönüştürülmüştür.

2006 yılında Bünyan Meslek Yüksekokulu kurulmuştur, 2010 yılında Adalet Meslek Yüksekokulu, 2011 yılında ise Tomarza Meslek Yüksekokulu kurularak eğitim ve öğretime başlamıştır.

2012 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu. 2015 yılında Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi´ne dönüştürülmüştür. 2013 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Fakültesi´ne dönüştürülmüştür.

2016 yılında Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Üniversitede,  hâlen 2300´e yakın akademik personel görev yapmakta olup yaklaşık 65.000´e yakın öğrenci eğitimi almaktadır.

Erciyes Üniversitesi´nde lisansüstü eğitim - öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü´nde hâlen 9.000´e yakın öğrenci yüksek lisans, 1.500´e yakın öğrenci doktora eğitimi görmektedir.

Erciyes Üniversitesi; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunarak, çevresiyle bütünleşmiştir. Erciyes Üniversitesi´nde alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir kısmı yörenin hayırsever işadamları tarafından yaptırılıp tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversiteye bağışlanmıştır. Böyle bir uygulama ülkemiz için yepyeni bir model oluşturmuştur. Erciyes Üniversitesi son yıllarda sağlamış olduğu çok önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet merkezi olma yönünde büyük aşama göstermiştir. Üniversite bu gelişmelerle güven ve ümit vererek toplumda "Bizim Üniversitemiz" imajının doğmasına yol açmıştır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

rzincan Üniversitesinin temelleri, 1976’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan ve daha sonra 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesine bağlanan Erzincan Meslek Yüksekokulu ve aynı tesis içinde (eski Eğitim Enstitüsü) faaliyet gösteren Erzincan Eğitim Yüksekokulu ile atılmıştır.

11.07.1992’de Eğitim Yüksekokulu Erzincan Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ilköğretime yönelik lisans düzeyinde öğretim vermeye devam etmiştir.

27.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla Erzincan Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Fakülte öğretim faaliyetlerine 1991 yılında Erzincan’da başlamış ancak 13 Mart 1992 depremi sonrasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretime devam etmek zorunda kalmıştır. 1994’te ise tekrar Erzincan’da faaliyetlerine başlamıştır.

Sağlık Yüksekokulu 2.11.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 10.10.1996 tarih ve 8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli işbirliği protokolüyle kurulmuştur. 1999-2000 öğretim yılında da ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

16.07.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, 2004-2005 öğretim yılında da ilk öğrencilerini almıştır.

1991-2004 yılları arasında yine Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulu ile Refahiye, Tercan ve Kelkit’te Meslek Yüksekokulları açılarak öğretime başlanmıştır.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ise 5.06.1996 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu açılmış, 2006 yılına kadar da aynı üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

2006 Yılı Açılış Töreninden Görüntüler

01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla Erzincan Üniversitesi kurulmuştur.

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, o güne kadar Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren

 • Eğitim Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Sağlık Yüksekokulu
 • Erzincan Meslek Yüksekokulu
 • İlahiyat Meslek Yüksekokulu
 • Refahiye Meslek Yüksekokulu
 • Tercan Meslek Yüksekokulu
 • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren

 • Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Erzincan Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversite kurulduktan sonra da

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Tıp Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Kemah Meslek Yüksekokulu
 • Üzümlü Meslek Yüksekokulu
 • Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
 • Çayırlı Meslek Yüksekokulu
 • İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu
 • Adalet Meslek Yüksekokulu

kurulmuştur.

Erzincan Üniversitesi’nin yeni kampüs alanı Bakanlar Kurulu’nun 2006/111.05 sayılı kararı gereği, Yalnızbağ Beldesi mücavir alanında, Erzincan-Sivas karayolunun 12. km’sinde ilk aşamada tahsis edilen 1225 dönüm ve ileride tahsis edilmesi düşünülen ilave taşınmazlardan oluşmaktadır.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7148 sayılı kanunun 6.Maddesi ile Erzincan Üniversitesi’nin ismi “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

Üniversitemiz, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı kararla Erzurum’da ikinci devlet üniversitesi olarak 6 fakülte 3 enstitü 1 yüksekokul ile eğitim verecek şekilde kurulmuştur. 2010 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim yılında almış olup ilk mezunlarını 2015-2016 eğitim yılında vermiştir.

Yapılaşma faaliyetlerini hızla yürüten ETÜ, kampüs alanının büyük kısmını tamamlama çalışmalarına devam etmektedir. Havaalanı yolu üzerinde 4.000 dönüm alan üzerinde yükselen modern fakülte ve idari binalarımız yeni nesil üniversiteler arasında örnek teşkil etmektedir. İlk olarak 6250 m2’lik merkezi derslikler binasının tamamlanması ile öğrencilerimizin eğitim standartları ve sosyal donatıları için önemli bir adım atılmıştır. Bunun yanına daha sonra spor salonu olarak kullanılmak üzere 3.178 m2’lik ek derslik binası yapılmıştır. Ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesine hizmet verecek olan 19.581 m2’lik İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası tamamlanmış olup bahse konu fakülte öğrencileri bu binada eğitimlerini sürdürmektedirler. Yapımı tamamlanan 25.245 m2’lik Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2017 yılı içerisinde hizmete açılmıştır. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi mimarisinin bir sentezi olarak inşa edilen 12.578 m2’lik Rektörlük binamız 2016 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. İş Bankası tarafından üniversitemize bağışlanan 152 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuz aktif olarak hizmet etmekte olup öğrencilerimizin barınma ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 2017 yılı içerisinde 1500 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları da kampüs alanımızda hizmete girecektir.

Gerçekleştireceği nitelikli Ar-Ge çalışmaları ile ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin 2023 yılı teknolojik hedeflerine ulaşmasında ciddi katkılar sunmayı kendine şiar edinen 4700 m2’lik Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yemekhanemizin temeli 2016 yılında atılarak Öğrenci Yaşam Merkezinin ilk etabı böylece başlatılmıştır. Önümüzdeki süreçte öğrenci çarşısı ve sosyal yaşam donatıları ile hızla gelişecek olan Öğrenci Yaşam Merkezinin yapımı hızla devam etmektedir. Ayrıca yapımı tamamlanan 16 adet lojmanın tahsisleri yapılarak kullanılmaya başlanmış, 32 adet lojmanın ise inşaatı devam etmektedir. Üniversitemiz içerisinde 6.000 metre bisiklet, yürüyüş ve araç yolu alt yapısı ve ışıklandırması tamamlanarak ulaşım ihtiyaçlarına cevap verilmiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 18 Ağustos 1993’te 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş; Mühendislik-Mimarlık, Tıp ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile Üniversite Hastanesi Anadolu Üniversitesinden ayrılarak Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır. Eskişehir Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile yeni açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmıştır. Osmangazi Üniversitesinin adı, 1 Temmuz 2005 tarihinde 5379 sayılı Kanun ile "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.          

Yasal olarak 1993’te kurulmasına rağmen alınan Senato Kararı ile Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin (EDMMA) kuruluş tarihi olan ‘1970’ senesi, ‘kuruluş yılı’ olarak kullanılmaktadır. 1994 yılında Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu, 1995 yılında Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1998 yılında ise Eğitim Fakültesi kurulmuş, 2008 yılında Diş Hekimliği Fakültesi ve Devlet Konservatuarı birimlerimize eklenmiştir. Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu 2007-2008 öğretim yılında eğitime başlamış, 2009 yılında ise Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Son olarak 2013 yılında Turizm Fakültesi, 2018 yılında ise Hukuk Fakültesi kurularak geçmişten bugüne hızla büyüyen ve gelişen Üniversitemiz bünyesine eklenmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin toplam yerleşke alanı 2.880.830 m2 olup bu alanın 80.000 m2 si derslik-laboratuvar-ofis, 50.000 m2 si sosyal tesis-kütüphane ve 62.000 m2 si sağlık alanı olarak kullanılmaktadır. Meşelik, Bademlik, Çamlık, Ali Numan Kıraç, Sivrihisar, Sarıcakaya, Mahmudiye, Çifteler ve Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkelerinde eğitim-öğretim, AR-GE ve sağlık hizmeti faaliyetlerini sürdürmektedir. 49 yıllık bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 32 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilgi üretmeye devam etmekte, çağdaş bilim yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Hakkında

 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, bilim, kültür ve aynı zamanda  bir gençlik kenti olan Eskişehir’in merkezinde yer alan 2 yerleşkede 5 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü’den oluşmaktadır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış birimlerinde, her biri alanındaki gelişmeleri takip eden ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla, öğrencilerini yaratıcı ve dinamik eğitim ortamlarında, geleceğe en donanımlı ve rekabet edebilir olarak hazırlamak üzere çalışmaktadır.Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin güvenli ve çağdaş yerleşkelerinde bir öğrenci için gerekli olan hemen hemen her olanak bulunmaktadır. 315.000’den fazla basılı kaynağın yanı sıra birçok e-kaynağa da ulaşmanın mümkün olduğu Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Kampüsü’ndeki Merkez Kütüphane, haftanın her günü öğrencilere 24 saat hizmet vermekte ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personeli de kütüphanenin olanaklarından yararlanabilmektedir.

12.330 m2 alana yayılmış olan Merkez Kütüphane’de, öğrencilerimiz kendi çalışma biçimlerine uygun ortamları kullanabilmektedir. Öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Yerleşkesi’nde bulunan sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlarında kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleyebilmekte, sanatçılarla yapılan söyleşilere ve etkinliklere katılabilmektedir. Öğrencilerimiz İki Eylül Yerleşkesi’ndeki ve Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki tüm spor tesislerinden yararlanabilmektedir. Üniversitemiz öğrencilerine öğle yemeği servisi de sunulmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi, eğitim-öğretim hizmetine zengin bir kültür hayatı bulunan Elazığ’da başlamıştır. Daha sonra Elazığ’ın ilçeleri başta olmak üzere, Bingöl, Muş ve Tunceli illeri ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumları açarak ve aynı zamanda lisansüstü faaliyetleri ile üniversitelere eleman yetiştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yükseköğretimin gelişimine önemli katkı sağlayan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.

Elazığ’da yükseköğretim, 1967 yılında açılan Yüksek Teknik Okul ile başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Senatosunun Elazığ’da Veteriner Fakültesinin kurulmasını öngören kararı, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmıştır. Yüksek Teknik Okul,1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)’ne dönüştürülmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Elazığ’daki yükseköğretim kurumları, 11 Nisan 1975’de “Fırat Üniversitesi” adıyla tek bir çatı altında toplanmış ve Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan bir yapı çerçevesinde faaliyete başlamıştır. EDMMA ise Mühendislik Fakültesine dönüştürülerek, 1982 yılında kurulan Tıp Fakültesi ile birlikte Üniversite bünyesinde yer almıştır.

Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kuruluş yılları ve isimleri şöyledir:

 • 1967 : Yüksek Teknik Okul
 • 1967 : Veteriner Fakültesi
 • 1969 : EDMMA (Yüksek Teknik Okul yerine)
 • 1975 : Fen Fakültesi
 • 1975 : Edebiyat Fakültesi
 • 1975 : Fırat Üniversitesinin Kuruluşu (Veteriner, Fen ve Edebiyat Fak. ile)
 • 1982 : Mühendislik Fakültesi (EDMMA yerine)
 • 1982 : Tıp Fakültesi
 • 1982 : Teknik Eğitim Fakültesi
 • 1982 : Su Ürünleri Yüksekokulu (1992 Yılında Su Ürünleri Fakültesi´ne Dönüştürüldü.)
 • 1983 : Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1983 : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1983 : Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1983 : Bingöl MYO
 • 1983 : Tunceli MYO
 • 1983 : Elazığ MYO
 • 1987 : Bingöl Hayvan Sağlığı Yüksekokulu
 • 1987 : Muş MYO
 • 1990 : Sağlık Hizmetleri MYO
 • 1990 : Sosyal Bilimler MYO
 • 1992 : Teknik Bilimler MYO (Elazığ MYO yerine)
 • 1992 : Keban Süleyman Demirel MYO
 • 1993 : İlahiyat Fakültesi
 • 1995 : Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden MYO (Maden MYO yerine)
 • 1995 : Sivrice MYO
 • 1996 : Elazığ Sağlık Yüksekokulu
 • 1996 : Kemaliye Hacı Ali Akın MYO
 • 1997 : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • 1997 : Devlet Konservatuvarı
 • 1997 : Eğitim Fakültesi
 • 1997 : İletişim Fakültesi
 • 1998 : Muş Eğitim Fakültesi
 • 2001 : Muş Malazgirt MYO
 • 2006 : Bingöl Ziraat Fakültesi
 • 2006 : Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • 2008 : Bingöl MYO, Bingöl Ziraat Fakültesi ve Bingöl Hayvan Sağlığı Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesine devredildi
 • 2008 : Kemaliye Hacı Ali Akın MYO, Erzincan Üniversitesine devredildi
 • 2008 : Muş MYO, Muş Eğitim Fakültesi ve Malazgirt MYO, Muş Üniversitesine devredildi
 • 2008 : Tunceli MYO ile Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tunceli Üniversitesine devredildi
 • 2009 : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • 2009 : Teknoloji Fakültesi (Teknik Eğitim Fakültesi kapatıldı)
 • 2011 : Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı)
 • 2010 : Karakoçan MYO
 • 2010 : Kovancılar MYO
 • 2011 : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2011 : Mimarlık Fakültesi
 • 2011 : Baskil MYO
 • 2011 : Yabancı Diller Yüksekokulu
 • 2013 : Diş Hekimliği Fakültesi
 • 2014 : Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yerine)
 • 2014 : Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • 2015 : Sağlık Bilimleri Fakültesi (Elazığ Sağlık Yüksekokulu yerine).

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Fırat Üniversitesi bünyesinde;

 • 16 Fakülte,
 • 2 Yüksekokul,
 • 1 Devlet Konservatuvarı,
 • 9 Meslek Yüksekokulu,
 • 4 Enstitü,
 • 24 Araştırma Merkezi bulunmakta ve üniversitemiz; 9.523 önlisans, 30.803 lisans ve 5.339 lisansüstü olmak üzere toplam 45.665 öğrenci 1.862 akademik, 1.511 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama: Galatasaray Üniversitesi

Bugünkü adıyla Galatasaray, tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulmuştur. Okul, devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmek amacıyla bugünkü Galatasaray Lisesi’nin bulunduğu yerde eğitime başlamıştır. O dönemde çalışkan ve yetenekli gençler orta dereceli bir okulda eğitildikten sonra yüksek derecedeki Enderun’a gönderilmektedir. Yatılı bir düzende, çağın gerektirdiği eğitimi veren Galata Sarayı’ndaki Saray kelimesi de, devlet işlerinin görüldüğü idare merkezi ve yüksek derecede Enderun okulu anlamındadır.

Günümüze kadar adını, geleneksel yapısını ve işlevini sürdüren devletin tek eğitim kurumu Galatasaray’dır. Ancak her kurum gibi Galatasaray da tarih boyunca bazı duraklama, gerileme ve atılım dönemleri yaşamıştır.

1838 yılında mevcut bina yeniden inşa edilmiş ve Galata Sarayı, Tıbbiye-i Şahane’ye dönüştürülmüştür. Öğretim dili Fransızca olan bu yüksek okuldan ilk Türk kadın ebeler ile sağlık alanında devlete hizmet veren kişiler yetişmiştir. Böylece sivil öğretim alanında batı bilimine yönelişin önemli bir adımı atılmıştır.

1868 yılında, Batı ülkelerini ilk ziyaret eden Osmanlı padişahı olan ve özellikle Fransa’daki öğretim kurumlarından etkilenen Sultan Abdülaziz’in emriyle bugünkü Galatasaray’ın üçüncü aşamasını oluşturan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi hizmete açılmıştır. Fransızca öğretime ağırlık veren bu okulun kurulması için büyük çaba sarf edenlerden biri, Tıbbiye-i Şahane’den mezun, o dönemin hariciye nazırı ve daha sonra sadrazam olan Keçecizade Fuat Paşa, diğeri ise Ali Paşa’dır. Tarihi okul, gençlerin yatılı bir düzende ve tam bir vicdan özgürlüğü içerisinde eğitildikleri bir eğitim ve öğretim kurumu olmuştur.

1874 yılında ise Sultan Abdülaziz’in iradesiyle, Galatasaray Mekteb-i Aliye-i Sultanisi çatısı altında, Galatasaray Darülfünün-u Sultani Hukuk Mektebi, Galatasaray Mühendis Mektebi (Turuk ve Maabir Mektebi) ve daha sonra bunlara eklenen Galatasaray Edebiyat Mektebi’nden oluşan üç yüksekokul açılmıştır. Bu yüksekokulların idari örgütü ile ders programları Sorbonne Üniversitesi’ne uygun bir şekilde yapılmıştır. Özellikle Hukuk Mektebi, günümüzün hukuk fakültelerinin tarihi gelişimi bakımından Batı’daki emsalleri gibi öğretim veren bir okul olmuştur.

Pek çok şehzadenin yanı sıra Sultan II. Abdülhamit’in iki oğlunun da okuduğu Galatasaray Mekteb-i Aliye-i Sultanisi, özellikle Sultan II. Abdülhamit’in döneminde kendisinin büyük desteğiyle önemli gelişme göstermiş; okul bünyesinde devletin üst düzey memurlarının bilgi ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla kurslar da düzenlenmiştir.

Kuruluşundan itibaren bir devlet kurumu olan Galatasaray, Büyük Atatürk ve kadrosunun gerçekleştirdiği yeni devlet düzeniyle birlikte, 1924 yılından itibaren Galatasaray Lisesi adını almıştır ve o tarihten itibaren bir devlet lisesi statüsünde hizmet vermeye devam etmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Projesi

Pek çok Galatasaray Lisesi mezununun gönlünde yatan “bir üniversite kurulması fikri”nin gerçekleştirilebilmesi için, mezunlar arasında bu konuda çalışan bir komisyon kurularak somut adımlar atılmıştır.

Üniversite projesini benimseyen Galatasaray Lisesi mezunlarının konuya gösterdiği büyük ilgi sonucunda kurulan ve başkanlığını Büyükelçi Coşkun Kırca’nın yürüttüğü “Üniversite Komisyonu”nda, Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, Prof. Dr. Barlas Tolan, Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Prof. Dr. Tahsin Yücel, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. Ethem Tolga, Prof. Dr. Haluk Erkut ve Levent Dilmaç yer almıştır. Bu komisyonun yoğun çalışmaları sonucunda, özellikle Büyükelçi Coşkun Kırca ile Prof. Dr. Barlas Tolan’ın özverili çalışmalarıyla kısa zamanda ayrıntılı bir proje ve program düzenlenmiştir. Hazırlanan program, hem Fransa hem de Türkiye’de büyük destek görmüş ve çalışmalara Dışışleri Bakanlığı adına katılan Büyükelçi Selçuk İncesu´nun başkanlığında heyetler arasında yapılan görüşmeler sonunda 6 Aralık 1991 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Protokolün imzalanmasından önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Haziran 1991 tarihinde Elysée Sarayı’nda François Mitterand ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmiştir. Bu amaçla Türkiye’yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand, 14 Nisan 1992′de Galatasaray Lisesi’ne gelerek, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile birlikte Türk Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve Fransız Dışişleri Bakanı Roland Dumas’nın imzaladığı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Belgesi imza töreninde hazır bulunmuştur.

Böylelikle Galatasaray Lisesi mezunlarının önderliğinde hazırlanan proje, uluslararası bir tören ve belgeyle hukuksal kimliğini almış ve Galatasaray Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak Türk eğitim sistemine kazandırılmıştır. Galatasaray Üniversitesi, kuruluşundan itibaren bir kamu tüzel kişiliği olarak devlet üniversitesi statüsündedir ve devlet başkanlarının katılımıyla kurulan ilk ve tek yükseköğretim kurumudur.

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu

Galatasaray Lisesi mezunlarının girişimleri sonucunda, 14 Nisan 1992 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand’ın da katıldığı bir törenle imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulan yükseköğretim kurumumuz, 22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kurum statüsüne göre Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu adı altında kurulmuştur. Eğitim öğretim hayatına 1993 yılı Ekim ayında başlayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ilköğretim, lise ve yükseköğretimin çeşitli kademe ve bölümlerinden oluşan entegre bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak, üniversite statüsünü alıncaya dek geçen süre boyunca, Başkan Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, Türk Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barlas Tolan, Fransız Başkan Yardımcısı Annie Petit, Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ethem Tolga, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Teziç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Yalçın Çakalır’dan oluşan Yönetim Kurulu tarafından, 1992 tarihli uluslararası anlaşma, Kurum Statüsü ve Eşit Temsilli Komite kararlarına uygun şekilde alınan kararlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmüştür.

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu, kuruluşundan 25 ay sonra, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kuruluş ve Kadro Kanunu ile üniversite statüsüne geçmiş ve kuruluşundaki kamu tüzel kişiliğine uygun şekilde yine bir devlet üniversitesi olarak “Galatasaray Üniversitesi” ismini almıştır.

Kurum, üniversite statüsü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı olan Galatasaray İlköğretim Okulu da Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır (K.m.1). Anılan kanunla yüksekokullar yerine fakülteler ihdas edilmiş; böylece 1992 tarihli Anlaşma ve Eşit Temsilli Komite kararları uyarınca “Devlet Bilimleri Yüksekokulu” ve “Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu” olarak anılan birimler yerine aşağıdaki kurumlaşma gerçekleştirilmiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair, kabul tarihi 09/05/2018 olan 7141 nolu Kanunla, 2809 sayılı kanuna yapılan ek maddeyle önce Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla, daha sonra ise 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair, kabul tarihi 17/01/2019 olan 7161 nolu Kanunun 14.maddesi ile 2809 sayılı Kanunun ek 178.maddesi başlığının birinci fıkrasında yer alan “Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” ibareleri, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesi ile kurulmuştur. Rektör  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3., ve 7. Maddeleri gereği Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU atanmıştır.

 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

       Bölgemizin ticaret ve sanayi merkezi olan, Gaziantep ilinin adını taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretime 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. 1974 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümünün açılması ile bu iki bölüm, Gaziantep Mühendislik Fakültesine dönüştürülmüştür. 1974 yılında Temel Bilimler Bölümü ile Lisan Bölümü kurulmuş, Fakülteye 1977 yılında Uygulamalı Kimya Bölümü eklenmiştir.1981 yılında İnşaat Mühendisliği kurulmuş, 1982 yılında Uygulamalı Kimya Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümüne, Temel Bilimler Bölümü Fizik  Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmüştür.

       27 Haziran 1987 yılında 3389 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesine yeni kurulan çeşitli fakülte ve yüksekokulların da ilavesi ile Üniversitemiz tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

       Kuruluşundan bu yana gelişimini hızla sürdüren Gaziantep Üniversitesi, çevre il ve ilçelere yayılarak üniversitemizden ayrılan fakülte ve yüksekokullarıyla yeni üniversitelerin kurulmasını sağlamıştır.

       Geçmiş yıllarda Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve son olarak da Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ve Kilis Meslek Yüksekokulu üniversitemizden ayrılarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi´nin akademik birimlerini oluşturmuştur.

       Üniversitemiz güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânları ile bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir. Gaziantep Üniversitesi, İntörn Eğitim Modeli, Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleriyle dikkatle izlenen bir üniversite hüviyetini taşımaktadır. 

       Gaziantep Üniversitesi; Suriye güvenlikli bölgede açtığı fakültelerle üç dilde eğitim veren, bilimsel ve sanatsal alandaki çalışmaları ile bölgesine öncülük eden uluslararası bir üniversitedir.

       Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde eğitim dili İngilizce olup, Tıp Fakültesinde ’de Türkçe ve İngilizce programlar bulunmaktadır. İlahiyat Fakültesinde zorunlu Arapça, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ise isteğe bağlı hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde 12 programda Arapça eğitim verilmekte olup, 3 dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) eğitim veren Türkiye’nin tek üniversitesi konumundadır.

       Üniversitemizde, 20 Fakülte, 5 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenci alınan bölüm ve program sayısı 2019 yılında toplam 146 olmuştur.

Fakülteler: Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İslahiye  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Afrin Eğitim Fakültesi (Suriye), Azez İslami İlimler Fakültesi (Suriye), El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Suriye), Spor Bilimleri Fakültesi

Enstitüler: Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Göç Enstitüleri

Yüksekokullar: Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, İslahiye Meslek Yüksekokulu, Nurdağı Meslek Yüksekokulu, Araban Meslek Yüksekokulu ve Cerablus Meslek Yüksekokulu (Suriye)

       Üniversitemizde gelişmiş kütüphane imkanı, en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar ve yaygın bilgisayar ağ donanımıyla modern ve çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

       Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve kampus içerisinde yer alan, güreş ve kondisyon salonları, masa tenisi, halı ve çim futbol, atletizm sahaları, açık yarı olimpik yüzme havuzu, 6 adet açık basketbol, 10 adet açık voleybol sahası, 3 adet tenis kortu ve 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor salonlarıyla öğrencilerimize sportif faaliyetlerde bulunma imkanı sunulmaktadır.

       Türkiye’nin TSE belgeli ilk üniversite spor kompleksi olan GAÜN Sporium’da, aynı zamanda ülkemizin en büyük ve geniş kapsamlı spor kompleksi olma özelliği ile öğrencilere ve personele hizmet verilmektedir. 

       Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz 82 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmektedir.

       Üniversitemizin ana kampus, taşralar ve istimlaki gerçekleştirilen alanlarla birlikte şu andaki toplam alanı 3.446.113 m2´dir. Taşradaki fakülte ve yüksekokullar ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik Binası dahil, binalar ve tesisler 333.029 m2´lik bir alanı kapsamaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Üniversitemizin Tarihçesi

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992´de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla ve akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir.

Gebze Teknik Üniversitesi, lisansüstü eğitime 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Ensitüsü bünyesindeki Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya, Biyoloji ve İşletme lisansüstü programlarında, 80 öğrenci ile başlamıştır. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Enerji Sistemleri, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Matematik ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Deprem ve Yapı Bilgisi yüksek lisans programları açılmıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuş, ilerleyen yıllarda ise mevcut lisansüstü programlarının doktora programları ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik disiplinlerarası tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. 2014 yılında üniversite adını alması ile birlikte yedi yeni enstitü kurulmuş, bu enstitülerden Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji ise lisansüstü eğitime başlamıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi, lisans eğitimine 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile Fen Fakültesi Matematik ve Fizik bölümlerinde, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi İşletme bölümü ile Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çevre Mühendisliği bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomühendislik, Harita Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama ve İktisat bölümlerinde lisans eğitimi verilmeye başlamıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi, kurulduğu yıldan bu yana daha kaliteli eğitim-öğretim sunma ve araştırma yapma çabasını devam ettirmiş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışında Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama ile Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak kabul edilerek yeni bir statüye kavuşmuştur. 

Gebze Teknik Üniversitesi, 4 fakültesinin 18 lisans bölümünde ve 9 enstitüsünün 50 lisansüstü tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programında eğitim-öğretime devam etmektedir. Gebze Teknik Üniversitesi, 2018 yılı itibariyle, 3713 lisans ve 4599 lisansüstü öğrencisi ile %55’den fazlası lisansüstü düzeyinde toplam 8312 öğrenciye eğitim vermektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

KURUMSAL TARİHÇE
Giresun Üniversitesi, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu’na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuştur. Bu kanunla, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı Giresun Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Giresun Meslek Yüksek Okulu, Tirebolu Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Alucra Meslek Yüksek Okulu ve Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü de bu süreçte kurulmuştur.
 
Giresun Üniversitesi’ne bağlanan Eğitim Fakültesi’nin temeli, 1962 yılında kurulan üç yıllık Kız Öğretmen Okulu’na dayanmaktadır. Söz konusu okul bu tarihten sonra değişik isim ve statülerde faaliyetlerini sürdürmüştür. Aynı şekilde Fen Edebiyat Fakültesi 1998 yılında, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 2003 yılında kurulmuş, sonra da bu okullar Giresun Üniversitesi’ne bağlanmışlardır. Aynı şekilde Sağlık Yüksekokulu 1992-1993 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu okul, 15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi adını almıştır.
 
Giresun Üniversitesi günümüzde; 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm ile toplam 19 yerleşkede eğitim öğretim vermektedir. Merkezde Güre, Gazipaşa, Sahil Sosyal Tesisler, Merkez Rektörlük ve Gazi caddesi yerleşkelerinde; ilçelerde ise Alucra (1), Bulancak (1), Dereli (1), Espiye (1), Eynesil (1), Görele (2), Keşap (2), Piraziz (1), Şebinkarahisar (1), Tirebolu (3) yerleşkelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 171 ön lisans, 99 lisans, 44 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere 324 program ile faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz; 1022 akademik, 379 idari, 34 sözleşmeli, 235 sürekli işçi olmak üzere toplam 1670 personel ve 11.403 ön lisans, 14.046 lisans, 1.580 lisansüstü olmak üzere toplam 27.029 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Gümüşhane Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gümüşhane´de Gümüşhane Üniversitesi adıyla kurulan bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi, daha önce KTÜ´ye bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu (Aşağıda belirtildiği üzere daha sonra fakülteye dönüştürüldü), Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmuştur. Mühendislik Fakültesinin adı 26.04.2013 tarihli 28629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiş, 16.05.2013 tarih ve 28649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4694 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak bunun yerine Turizm Fakültesi kurulmuş, 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu kapatılarak bunun yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ile bölümleri açılmıştır. Kurulduğu günden itibaren bünyesine eklenen İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu yukarıda açıklandığı üzere bu birimlerimiz daha sonra fakülteye dönüştürüldü), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kelkit Sağlık HMYO, İrfan Can Köse MYO, Kürtün MYO, Torul MYO, Şiran Sağlık Hizmetleri MYO, Sosyal Bilimler MYO, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Bitkiler Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezi ile  Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Enformatik, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar bölümleri ile birlikte Gümüşhane Üniversitesi halen 2 Enstitüsü, 7 Fakültesi, 1 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksokulu ve 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe´de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe´de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966´da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun´la Hacettepe Üniversitesi hâline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte hâline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi; 15 Fakülte, 15 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 4 Meslek Yüksekokulu, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Hakkari Üniversitesi 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile kurulmuş ve Hakkari Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.
 
Hakkari Üniversitesi;
 
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden devredilen Eğitim Fakültesi ile 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden devredilen Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu faaliyetine devam etmektedir.
 
c) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur.
 
Ayrıca 2011 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Şanlıurfa’da kurulan ilk yükseköğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur.1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra, 1978 yılında Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi,1984 yılında Dicle Üniversitesine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Harran Üniversitesi Rektörlüğü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur ve bu birimler 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesine bağlanmıştır. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Siverek Meslek Yüksekokulu, Hilvan Meslek Yüksekokulu, Suruç Meslek Yüksekokulu, Birecik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Viranşehir Meslek Yüksekokulu ve Bozova Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 16.09.1994 tarih ve 21785 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21.07.1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.07.1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Akçakale Meslek Yüksekokulu ve Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 07.09.1995 tarih ve 1869/17819 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Sağlık Yüksekokulu 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.10.1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 1996 yılında Kahta Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Ancak, Kahta Meslek Yüksekokulu 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Adıyaman Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.06.2007 tarih ve 2007/12400 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 05.12.2007 tarih ve 26721 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 02.11.2007 tarih ve 2007/12786 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Devlet Konservatuarı Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 30.11.2011 tarihli kararıyla 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Yabancı Diller Yüksekokulu 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 25.08.2011 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmış ve 2012 yılında faaliyete geçmiştir.

Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi 25.11.2012 tarih ve 28478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.10.2012 tarih ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.05.2015 tarih ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi Resmi Gazetede yayımlanan 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Sağlık Yüksekokulu 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmüştür.

Halfeti Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 07.12.2017 tarih ve 86028 sayılı yazısı ile kurulmuştur.
Harran Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 12.04.2018 tarih ve 30087 sayılı yazısı ile kurulmuştur.
Eczacılık Fakültesi Resmi Gazetede yayımlanan 04.06.2018 tarih ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemiz bugün 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

 • Etkili ve kaliteli eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri ile insanlığın gelişmesine katkı sağlamak.

 

Vizyon

 • Verdiği nitelikli eğitim ve sağladığı kaliteli hizmetlerle paydaşlarının parçası olmaktan gurur duyduğu lider bir üniversite olmak.

 

Temel Değerler

 • Cumhuriyetin temel ilkelerine uygunluk
 • Her alanda kaliteli hizmet
 • Bilimsel özerklik
 • Tarafsızlık ve şeffaflık
 • Yenilikçilik
 • Sosyal sorumluluk
 • Paydaşlarla işbirliği

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISUBÜ)
 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden olmak üzere toplam 5 fakülteden oluşmuştur.

Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere toplam 3 yüksekokuldan oluşmuştur.

ISUBÜ bünyesinde yer alan meslek yüksekokulları ise, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, Atabey Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Gelendost Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Isparta Meslek Yüksekokulu, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, Senirkent Meslek Yüksekokulu, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 17 meslek yüksekokulundan oluşmuştur.

ISUBÜ bünyesinde, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü de yer almıştır.

Böylelikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa´nın 89´uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104´üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu SDÜ bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  

2547 sayılı kanunun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7´nci maddeleri gereğince 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete´de yayınlanan 2018/160 sayılı karara göre Prof. Dr. İbrahim Diler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi´ne Rektör olarak atanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Rektör Yardımcılığı görevleri  ise Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Prof. Dr. Yıldız BOLAT tarafından yürütülmektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon Bildirimi

Geçmişten bugüne bölgenin sahip olduğu kültürel zenginlikleri kullanan, temel değerlerinden ödün vermeden çağdaş sanat, bilim ve teknoloji alanında donanımlı, değişime ve gelişime açık birikimlerini toplum yararına kullanan bireyler yetiştiren ve mensubu olmaktan onur duyulan bir üniversite olmaktır.

Vizyon Bildirimi

Ülkemiz ve bölgenin gelişimine fikir, düşünce, teknoloji geliştirme ve uygulama açısından katkıda bulunmak, uluslararası bir üniversite olmanın temellerini atarak ileride cazip ve bölgesinde lider bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

İnönü Üniversitesi, 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 25 Mart 1975 tarihinde ise Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı ‘İnönü Üniversitesi Kanunu’ ile kurulmuş olup, 1976-1977 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. 1984 yılına kadar şimdiki Sadreddin Konevî Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, 1984-1985 Akademik Yılında mevcut yerleşkesine geçmiş ve hızla gelişmeye başlamıştır.

Ülkemizin saygın ve köklü üniversiteleri arasında yer alan İnönü Üniversitesi, 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezinin de aralarında bulunduğu 24 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 41000 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti veren bir üniversitedir. Şehir merkezine 10 km mesafede bulunan üniversitemiz, 7000 dekarlık merkez yerleşkesinin yanında şehir merkezinde bulunan Malatya Meslek Yüksekokulu ve Malatya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu kampüsleriyle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.

1975 yılından bugüne hızla gelişen ve büyüyen üniversitemiz, bugüne kadar 90.000’in üzerinde mezun vererek ülkemizin bilim, düşünce, sanat, ekonomi ve sosyal alanlarında kendini ispat eden on binlerce nitelikli insan kaynağı yetiştirmiştir. İnönü Üniversitesi bugün de yüksek eğitim olanakları ve giderek artan başarı ivmesiyle ülkemizin ve bölgemizin aydınlık geleceğine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Yerleşke alanı; yeterli altyapısı ve nitelikli eğitim tesisleriyle olduğu kadar, çok amaçlı kültür salonları, sosyal tesisleri, spor ve rekreasyon alanları ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını en verimli biçimde değerlendirmelerine olanak sunmaktadır. Engellilere yönelik eğitim ve uygulama merkezlerinin yanında ‘Engelsiz Kampüs’ anlayışıyla da Türkiye´nin önde gelen üniversitelerinden biridir.

Toplam 3.300 öğrenciye barınma olanağı sunulan merkez yerleşkemizde, 2500 kişi kapasiteli devlet kız yurdu, 805 kişi kapasiteli özel kız ve erkek öğrenci yurtları mevcuttur.

Ayrıca merkez yerleşkemizde, Üniversitemizin adını taşıdığı büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün anısına açılmış olan İnönü Müzesi ile Turgut Özal Tıp Merkezimizin adını taşıdığı 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal´ın özel eşyalarının sergilendiği Turgut Özal Müzesi ve Fen Edebiyat Fakültesi binasında İnönü Üniversitesi Kurumsal Müzesi bulunmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Merhaba,

Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete dönüşmesine imkân veren eğitim/öğretim ve araştırma kurumlarıdır. İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizim temel hedefimiz, kendine özgü bir eğitim/öğretim ve araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve teknolojiye odaklanan ‘özgün’ bir üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusundayız. Daima “Üniversite-Sanayi-Kamu-Toplum” dörtlü sarmal işbirliği ve sosyal inovasyon çerçevesinde çalışarak; yerel, ulusal ve evrensel problemlere kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Biz, “insana” yatırım yapmak istiyoruz… Belki biraz yeniyiz, ama heyecanlıyız… İşte bu heyecanla, kendini arayan ve bulmak isteyen ve de bir “üniversite” hayali olan herkesi, “birlikte başarmak” için İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bekliyoruz... Söz veriyoruz! Daima doğruyu, iyiyi, güzeli ve yeniyi arayan, ve elbette bulan bir üniversite olacağız.

Selam, sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Türkay Dereli
Rektör

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon
Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir üniversite olmak.

Vizyon
Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen,  bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikci ve girişimci bir dünya üniversitesi olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYON ve VİZYON 

Misyon

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Vizyon

 

Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak.

Hedefler

 

●   Değişim ve gelişmeyi hedefleyen eğitim ve öğretim

 

●   Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırma

 

●   Uluslararası ilişkilerde etkin işbirliği

 

●  Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) 

●  Katılımcı ve şeffaf yönetişim, artan özgelir ve toplumdaki İTÜ algısının güçlendirilmesi

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYON-VİZYON


İstanbul Üniversitesi
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ

 

** İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU
Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

 

** İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU
İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

 

** İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ
Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
Katılımcılık
Çevre ve insana saygı
Etik değerlere mutlak uyum

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

İzmir Bakırçay Üniversitesi bir Devlet Üniversitesi olarak, 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulmuş olup 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ek 169. Madde ile bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 3 Yüksekokul (Meslek, Adalet Meslek ve Yabancı Diller Yüksekokulları) ile 3 Enstitüden (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri) oluşmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı kararname ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 kontenjan verilerek fakültelerimiz arasına eklenmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29.08.2017 tarih ve 2017/51 sayılı kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmış ve 11.09.2017 tarihinde görevine başlamıştır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin misyonu evrensel, milli ve manevi değerler ışığında;

 • ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, kurumsal değerlerimizi sahiplenen, bilimsel etik çizgisinden şaşmadan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, alanına hâkim, üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek;
 • bilim, eğitim ve öğretim alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak;
 • bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında, yaygınlık kazanmasında öncü olmaktır.

 

Vizyon

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında yaptığı nitelikli çalışmalarla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuzun ana öğelerini şu maddeler oluşturmaktadır:

 1. Geleceğe köprü olan bilimsel araştırmalar ile dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak,
 2. Eğitim ve öğretim konusunda yenilikçi yaklaşımlarla modern bakış açısını yakalamak,
 3. Bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerle akademi ile toplum arasında bir köprü kurarak geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak
 4. Milli ve manevi değerlerine bağlı; uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite olmak

 

Değerler

 

    Kuruluşundan itibaren kat ettiği yol ile İzmir’in yükselen değerlerinden biri olan
İzmir Demokrasi Üniversitesi köklü ve sağlam bir üniversite olma yolunda bazı değerler üzerinde yükselmektedir. Bu değerler şöyle sıralanabilir:

 • Yönetim anlayışı olarak demokratik, katılımcı
 • Etik değerlere sahip çıkan
 • Bilimsel bakış açısından ödün vermeyen
 • Akılcı ve sorgulayan
 • Eğitim-öğretimde mükemmeliyetçi
 • Öğrenci odaklı
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen
 • Milli ve manevi değerleri ön planda tutan
 • Tecrübeli akademik kadro ile güçlü kökler üzerinde yükselen

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

KÇÜ Tarihçe;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07 .2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07 .2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atanmıştır.

Bu tarihten itibaren Rektörlük, (Rektör makamı ve özel kalem odası) Sağlık Bakanlığı´na bağlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kütüphanesinde geçici olarak tahsis edilen iki adet odada hizmet vermeye başlamıştır. Rektör Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile yaptığı toplantılarda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yerleşkesi için idari ve eğitim binalarının araştırmasını yapmıştır. İzmir´de kuzey aksında sanayi ve yerleşim hızla gelişmesine rağmen, vakıf üniversitesi olan Gediz Üniversitesi haricinde başka üniversite olmaması bu bölgenin tercih edilmesine sebep olmuştur. Üçüncü kuşak üniversite kavramında, sanayide üniversite prensibi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)´ne bitişik olan ve özelleştirme kapsamına alınan “Balatçık Yaprak Tütün İşleme Tesisleri"nin bulunduğu arazi için Maliye Bakanlığı´ndan prensip olarak olur alınmış ve takip eden süreçte üniversiteye devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu arada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yerleşkesinin Çiğli Belediyesi sınırlarındaki bölgede kurulması planlanınca, Çiğli Belediye Başkanlığı eski binasında bulunan 4. ve 6. katlarını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi´ne ücretsiz olarak 5 yıllığına verilebileceği gündeme gelmiş, ayrıca üç yılın sonunda bu tahsisin uzatılabileceği belirtilmiştir. Çiğli Belediyesi yeni binasına taşındığı için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi´ne verdiği 4. ve 6. katları 2011 Mart ayı başında boşaltarak tadilat yapılması için teslim etmiştir. Ayrıca Çiğli Belediye Başkanlığı 6. katı kendi imkânlarıyla ücretsiz olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına yapmayı yüklenmiştir. Tüm idari ve akademik birimler Nisan 2011 tarihinden itibaren Çiğli Belediye Ek Hizmet Binası´nda hizmet vermeye başlamıştır. Ancak Eylül 2011 tarihinden itibaren Rektörlük ve idari birimlerin hepsi Çiğli Ana Yerleşkedeki TTA tarafından devredilecek olan idare binasının üçüncü katına taşınmıştır.

Üniversitemiz 2011-2012 yılında eğitim faaliyetlerine başlamış olup, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne öğrenci alınmıştır. Tıp Fakültesi öğrencileri, Birlikte Kullanım Protokolü imzalanan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görürken Hemşirelik bölümü öğrencileri ise Çiğli Belediyesi Binası Konferans Salonunda eğitim görmeye başlamıştır. Ancak sağlık eğitimi ile birlikte sağlık hizmetlerinin de verilmesi gerekliliği, yerleşke alanından farklı bir alanda sağlık yerleşkesi yapılması fikrini ortaya çıkarmış olup, bu amaçla Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi kurulmuş ve üniversitenin Diş Hekimliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri 2011-2012 Eğitim yılının ikinci yarısında eğitimlerine bu yerleşkede devam etmiştir.

Üniversitemiz ağırlıklı olarak Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında kurulmuştur. Ancak 2012 yılında yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin kurulması ile sosyal alana da ağırlık verilerek toplumun ve bölgenin tüm ihtiyaçlarına hitap eden genel ağırlıklı bir üniversite haline gelmiştir.

21.07.2010 tarihinde 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulan üniversitemizde,toplam 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 8 merkezimiz bulunmaktadır. Görüldüğü gibi iki yıl gibi kısa bir sürede üniversitemiz hızlı bir gelişim göstermiş olup, aynı hızla faaliyetlerine devam edecektir. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde tüm birimlerimizin akademik ve idari yapılanmasının tamamlanması planlanmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

İYTE Vizyonunu oluşturan temel stratejik eksenlere göre genişletilmiş bildirimi ise; 

 • Kuruluş amacındaki yüksek teknolojiyi tercih ettiği ulusal öncelikli alanlara yaygınlaştırmada öncülük eden, 
 • Eğitimde çalışma ortamında işbirliğine dayalı, öğrenci odaklı ve uygulamalı öğrenim fırsatı sunarak dijital dönüşüm ve teknolojik değişime özgün ve nitelikli katkı veren, 
 • Çevreye ve insana duyarlı gelişimini sürdürülebilir biçimde koruyan, 
 • Dünyada liderlik ettiği tematik alanlarda saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır. 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

TANITIM VE TARİHÇE:

Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla kurulmuştur 1992 Kasım ayında Kurucu Rektörü atanarak faaliyetlerine başlayan Üniversitemiz, kurulduğu tarihte Atatürk Üniversitesinden devredilen bir fakülte ve tek programlı bir meslek yüksekokulu ile 245 öğrenci ve 40 öğretim elemanına sahipti. Bugün ise Kafkas Üniversitesi bir bölge üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir konumda yer almaktadır. Bugün itibariyle üniversitemiz ilimizde bulunan 5 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 18 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 45 akademik birime, 872 öğretim elemanına ve yaklaşık 20.000 öğrenci kapasitesine sahiptir. Üniversitemize her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından olmak üzere yaklaşık 4.500 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime sahip, özverili öğretim elemanlarımızla yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Yükseköğrenimin gerektirdiği çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürülmektedir. Kafkas Üniversitesi, faaliyetlerinde anayasamızın ve Yükseköğretim Yasası’nın temel ilke ve amaçlarını esas alır. Dolayısıyla ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk İlke ve İnkılaplarının ödün vermez savunucusudur.

BESLENME, BARINMA ve SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde öğrenci yemekhaneleri ve kafeteryaları düzenli olarak hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar ile özel yurtlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi kiralık konutlarda öğrenciler tarafından ilgi görmektedir. Ayrıca Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde hayırsever Vasfiye ERİŞ tarafından 200 kişilik suit odalardan oluşan kız öğrenci yurdu yapımı tamamlanmıştır. İl dışında bulunan Fakülte ve Yüksekokullardaki öğrencilerimizin barınmaları için Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne gerekli taleplerimiz yapılmıştır. Öğrencilerimiz ve personelimiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Merkezi ve Tıp Fakültesi’nden hizmet alabilmektedirler.

BURS OLANAKLARI

Öğrencilerimize verilen devlet kredi ve burs imkanlarının yanı sıra ekonomik durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından imkanlar ölçüdünde burs verilebilmektedir.

TEKNOLOJİK OLANAKLARI

Kafkas Üniversitesinin bütün birimlerinde öğrencilerin ve araştırıcıların branşları ile ilgili eğitim-öğretiminde araştırma olanaklarını arttırmak amacıyla laboratuarlar mevcuttur. Ayrıca Üniversitemizin tüm birimlerinde bilgisayar, laboratuarları ve internet bağlantısı vardır.

SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPORTİF OLANAKLARI

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için öğrencilerimiz tarafından düzenlenmek istenilen tanışma çayları, geziler, mezuniyet baloları gibi etkinliklerde öğrencilerimize bütün imkânlar sağlanarak gerektiğinde araç, malzeme ve yer tahsis edilerek gerekli katkıda bulunulmaktadır. Öğrencilerimiz, kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmekte, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında üniversitemizi temsil edebilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz birimleri arasında her yıl düzenli olarak futbol, voleybol, basketbol ve diğer spor dallarında turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaktadır. Gösteri, sergi, tiyatro gibi kültürel etkinlikler ve üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bölgemizin coğrafi konumu nedeni ile komşu ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini gezip görme olanağına sahiptir. Her yıl mayıs ayında üniversitemizce düzenlenen Bahar Şenlikleri ve Kaz Bayramı gibi etkinliklerde öğrencilerimiz, kendi yeteneklerini sergileme fırsatı bulmakla beraber, bolca eğlenmekte; Kars ili ve çevresinde düzenlenen diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde katılmaktadırlar. Üniversitemizde Biyoloji, Doğa ve Yaşam, Dağcılık, Kuş Gözlem, Kitap, Müzik, Şiir, Fotoğraf, Atatürkçü Düşünce, Tiyatro, Satranç, Sinema, Binicilik ve Atçılık, Sosyal Düşünce ve Basın Yayın gibi adlarla kurulmuş olan çok sayıda öğrenci kulübünde binden fazla öğrencimiz aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

VİZYON

İnsana hizmet yolunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren eğitim, araştırma ve buluşlarıyla güçlü ve saygın üniversitelerden biri olmak.

 

MİSYON

Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel değerlerle donanımlı bireyler yetiştirmek, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini güçlendirmek ve böylece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde önemli bir rol üstlenmek ve bu etki alanını genişletmek; yurt dışı ilişkilerini artırarak uluslararası bir üniversite olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon 

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek.

Vizyon

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararası ihtiyaçları öngörecek şekilde araştırmalar yapan, vereceği eğitim-öğretim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, oluşturacağı kültür ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

Temel Değerler

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
 • Kurumsal aidiyet
 • Liyakat
 • Saydamlık ve katılımcılık
 • Kalite
 • Bilgi toplumuna önderlik
 • Toplumsal sorunlara duyarlılık

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insangücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.  

Vizyon

Uygulama odaklı  öncü ve örnek  bir üniversite olmak.

Temel Değerler

 • Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke ve değerlerine sadakat,

 • Milli ve manevi değerlere bağlılık,

 • Ehliyet ve liyakat

 • Yapılan işlerde şeffaflık

 • Hoşgörü, nezaket, saygı

 • Birlik, beraberlik, katılımcılık

 • Öğrenci odaklılık

 • Yenilikçilik ve yaşam boyu öğrenme

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

1. Misyon

İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

2.Vizyon

Evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası ortamlarda gurur duyulan bir üniversite olmak.

3.Temel Değerler

• Yenilikçilik
• Şeffaflık
• Katılımcılık
• Sosyal Sorumluluk
• Bilimsel Özgürlük
• Hesap verilebilirlik
• Adillik
• Dürüstlük
• İnsan Odaklılık
• Üretkenlik
• Öncüllük

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYON

Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,

Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,

Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

VİZYON

Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.

DEĞERLER

 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık
 • Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık
 • Akademik özgürlük
 • Çevreye ve insan haklarına saygı
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Katılımcı yönetim anlayışı

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

Etik değerlere bağlı, girişimci ve yetkin bireyler yetiştirmek; bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmek; bilgi ve tecrübeyi bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte toplum yararına sunmak.

 

Vizyon

Mezunları evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, paylaşımcı, özgüvenli ve yetkin olan; sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan; alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

VİZYONUMUZ:
Nitelikli eğitim ve özgün araştırmalarında kaliteyi sürekli iyileştiren;   bilimsel faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.
MİSYON:
Yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten  ve  ürettiği  bilgiyi  hayata  dönüştürerek  toplumun  yaşam  boyu  eğitim  ve  gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmalar yapmak; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik gereksinimleri ulusal ve uluslararası düzeyde karşılamaktır.
TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ:
Hakkaniyet, şeffaflık, toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, girişimcilik, sürekli gelişme ve mükemmeliyetçilik, liyakat, paylaşımcılık, etik değerlere bağlılık, bilimsellik, öğrenci odaklılık, verimlilik.
KALİTE POLİTİKAMIZ:
  
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ olarak, 
Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek, 
Bilimsel Verileri Yaymak, Ulusal ve Uluslararası Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak, 
Mesleki gerekliliklere uygun; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip, 
Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde 
Bireyler Yetiştirmek, 
Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının Şartlarına Uyarak Bu Şartların Etkinliğini 
Sürekli İyileştirmek, 
Hukuki Dayanaklar Çerçevesinde Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz;         

Kırklareli Üniversitesi ülkemizin yanı sıra Balkanlar, Türki cumhuriyetleri ve dünya ülkelerini kapsayacak şekilde orta öğrenimini tamamlamış bireylere yükseköğrenim imkânı sunan bir yükseköğretim kurumudur. Dinamik, tecrübeli ve kurumsal kültüre sahip kadrosu ile bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, paylaşmayı ve uygulamayı evrensel boyutlara taşıyan bilimsel, teknolojik ve kültürel birikime katkıda bulunan, yaratıcı sorgulayıcı, araştırıcı, liderlik vasıflarına sahip, işine kendini adamış yetkin ve özgüven sahibi bilinçli bireyler yetiştirmektir.​

Vizyonumuz;

Ülkemizin ve bölgemizin hedefleri ile paydaşlarımızın beklentilerine hizmet etmek amacıyla yenilikçi kendine güvenen, çevresine güven veren, etik ve evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmek ve eşit, özgür, katılımcı bir çalışma ortamında üretilen bilimsel faaliyetleri ile saygı duyulan bir bölge üniversitesi olmaktır.​

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Birim Hakkında

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi Kalite Komisyonu 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunun 12.09.2019 tarih ve 2019/16-06 sayılı kararı ile kabul edilen Kalite Komisyonu Yönergesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

Amaç

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi Senatosunun onayına sunmak ve kurumu dış değerlendirme sürecine hazırlamaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Bugün binlerce genç insana eğitim hizmeti veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Bölgesi´nin en büyük 3 üniversitesinden biridir.

Kadrosundaki nitelikli işgücü ve hızla büyüyen alt yapı yatırımları ile Manisa´nın üniversite eğitimi için elverişli koşullara sahip olması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi´ni binlerce genç insan için tercih edilir bir kurum haline getirmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi´nin ÖSYM sınav tercih formlarında giderek daha yüksek puanlardan ve yüzdelik sıralamada üst dilimlerden öğrenci alması tercihlerdeki bu gelişme eğiliminin göstergesidir. Buna ek olarak, iyi eğitim sayesinde öğrenci kalitesinin de yükselmesi bir başka dikkate değer noktadır.

Öğrenci niteliğindeki bu gelişmeler genel olarak üniversitenin bilimsel performansını ve eğitim ile sosyal etkinliklerinin kalitesini artırmaktadır. Üniversite adaylarının tercih edilir bir kuruma gelmeleri ile elde edecekleri ilk avantaj hiç şüphesiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi´nin nitelikli bilimsel ve eğitsel olanaklarından yararlanmak olacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel toplantılardan, müzik, dağcılık, yüzme halk oyunları, el sanatları, öğrenci kulüpleri gibi değişik kültürel ve sportif alanlara kadar geniş bir etkinlik yelpazesi içinde üniversite yaşamının renkli atmosferini solumaları mümkündür.

Manisa ili tarihi ve doğal güzellikler ile dolu bir şehirdir. Bir taraftan büyük şehir karmaşası olmadan üniversite eğitimi görmek, diğer taraftan da sinema, tiyatro, part time iş gibi olanaklardan yararlanmak isteyen üniversite adayları için gelişmiş ve ideal bir eğitim kentidir. Ayrıca, sadece 30 km uzaklıktaki İzmir ve çevresindeki Çeşme, Foça, Kuşadası gibi turizm kentleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin ilgilerini çeken cazibe merkezleridir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyon 

Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olmak.  

Misyon

İnsanı merkez alan, yerel ve evrensel değerlere dayalı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, kültür-sanat, bilim ve teknoloji alanlarında özgün, yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen, ahlaki değerlerle donanmış, çevreyi önemseyen, sosyal ve mesleki sorumluluğa sahip, kurum ve kalite standartlarına uymayı özümsemiş, insanlığın birikimine katkı sunan örnek bireyler yetiştirmek ve bu alanlarda özgün araştırmalar yapan lider bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, kalite odaklı, toplum değerlerine duyarlı, engelsiz ve uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin vizyonu “çağdaş ve özgün yapısını koruyarak sanatta, tasarımda ve bilimde tüm dünyada tercih edilen öncü bir kurum olmak” tır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon


Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkanları sunan, toplumsal sorunlara duyarlı, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücüyle tercih edilen, bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir üniversitedir.

Vizyon

Bölgesel kalkınmanın lokomotifi olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon & Vizyon

MİSYON

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYONUMUZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; sahip olduğu mirası koruyup zenginleştiren, bilgiyi toplum yararına bir teknolojiye ve katma değere dönüştüren, gelişime inanan, özgüveni ve farkındalığı yüksek olan bilge bir üniversitedir.

VİZYONUMUZ

Hoşgörü öğretisinin merkezinde iyiliği yayan, eğitim ve öğretimde sürekli gelişimi destekleyen, kaliteyi artırmayı hedefleyen, bilimsel niteliğiyle tanınan, uluslararası bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilen değerler tarafından desteklenmektedir:  

 • Hoşgörü  
 • Adalet
 • Nezaket
 • Empati
 • Bilimsellik ve Akılcılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygı

Okul Web Sitesini Ziyaret Et


 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Vizyon Misyon

ÖZ GÖRÜŞÜ  (VİZYON)

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarını yakalayan ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine katkıda bulunan paydaşlarıyla bütünleşen yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve tercih edilen bir üniversite olmaktır.

 

ÖZ GÖREVİ (MİSYON)

Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda donanımlı, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYON

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

VİZYON

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur.

 

Vizyonumuz

Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır. 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Pamukkale Üniversitesi´nin Misyonu;

 

“Evrensel ve milli değerler ışığında, çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal gelişim faaliyetlerini yürüten, mesleki ve sosyal sorumlulukları başarı ile yerine getiren bireyler yetiştiren, güçlü kurumsal kimliğe sahip bir üniversite olmak.”tır.

 

Pamukkale Üniversitesi´nin Vizyonu;

“Bilimsel alanda gelişmelere yön veren, yenilikçi eğitim-öğretim uygulamalarında öncü olan, değer üreten ve mükemmelliği esas alan uluslararası üniversite olmak." olarak tanımlanmıştır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçemiz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Rize Üniversitesi adıyla kurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun´la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon

İnsanlığa değer katan, analitik düşünebilen, mesleki açıdan yetkin, iletişim becerisine sahip, bilgiyi beceri ile bütünleştiren bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilim, teknoloji ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Uygulamalı eğitim ve araştırmada öncü, yenilikçi yaklaşımlarla öğrenciyi merkeze alan, ürettiği bilim ve teknoloji ile paydaşlarının sorunlarına çözüm üreten, uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
İnsanlığa değer katan, hayat boyu öğrenme becerilerine sahip girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve toplumsal hizmet üretmektir.

Vizyonumuz
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreterek paydaşlarıyla birlikte geleceğe yön veren bir üniversite olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon (Özgörev)

Nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen,  ülkemizin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

 

Vizyon (Özgörüş)

Nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalar ile Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

http://www.siirt.edu.tr/

Tarihçe

Siirt Üniversitesi; 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı kanun maddesiyle kurulmuştur. Üniversitemiz, 2007 yılından itibaren eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarını ve kamu hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemizin temelleri 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan 2 yıllık Eğitim Enstitüsüne dayanmaktadır. Bu Enstitü 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu, 1992 yılında Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. 

Üniversitemiz; Eğitim, Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, İlahiyat, Veteriner, Güzel Sanatlar ve Tasarım  ve Tıp Fakültesi olmak üzere 9 fakülte; Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık, Yabancı Diller ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü; Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Kurtalan, Eruh ve Tasarım Meslek Yüksekokulu olmak üzere 6 meslek yüksekokulu ile Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siirt ve Yöresi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 15 araştırma ve uygulama merkezi  bulunmaktadır.

Üniversitemiz, Kezer Yerleşkesi, şehir merkezinde bulunan Merkez yerleşkesi ile  Kurtalan ve Eruh yerleşkelerinde eğitim-öğretim, araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez Yerleşkesinde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Lojmanlar yer almaktadır. Eruh yerleşkesinde Eruh Meslek Yüksekokulu ve Kurtalan yerleşkesinde Kurtalan Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Kezer Yerleşkesinde ise Rektörlük Binası, Enstitüler, Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Ziraat, Veteriner, İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Merkez Kütüphanesi, Kampüs Camii, Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, ve Mediko- Sağlık Birimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Kezer Yerleşkesinde Merkezi Araştırma Laboratuarı, Halı ve Futbol Sahası, Kapalı Spor Salonu, 2 Tenis Kortu, 1 Fitness Salonu, Basketbol ve Voleybol Sahası ve Konuk Evi hizmet vermektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Mutlu Şehrin Huzurlu Üniversitesi

Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini aşağıdaki akademik birimlerimizde 11721 öğrencisi ile sürdürmektedir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon - Vizyon

Misyon

Cumhuriyet Üniversitesi´nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Cumhuriyet Üniversitesi´nin temel misyonu; İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

MİSYONUMUZ

SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Temel Değerler

SDÜ;

 • Adil olmayı,
 • Şeffaflığı,
 • Hesap verebilirliği,
 • Katılımcı olmayı,
 • Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı,
 • Mükemmelliği,
 • Üretkenliği,
 • Yenilikçiliği,
 • Yaratıcı düşünmeyi,
 • Akademik özgürlüğü,
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünü,
 • Etik kurallara uygunluğu,
 • Kaliteyi,
 • Öğrenci odaklılığı,
 • Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı,
 • Geleceğe ışık tutmayı ve
 • İş tatminini geliştirmeyi

temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Toplumun tarihi ve kültürel değerlerini sürdürülebilirlik anlayışı ile koruyan, çağa ayak uyduran, bilgi ve teknoloji üreten, sorgulayan, topluma katkı sağlayan ahlaklı bireyler yetiştirmek; sahip olduğu eğitim-öğretim yetkinliği, bilimsel çalışmaları ve sosyal faaliyetleri ile özelde Şırnak ili ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genelde ise ülkemizin toplumsal refah düzeyinin artmasına katkı sunmak” şeklinde belirlenmiştir.


Vizyonumuz

Ulusal ve bölgesel sorunlara bilimsel çözümler üreten, sosyal refahın gelişmesine katkı sunan ve insani değerleri yaygınlaştıran saygın bir üniversite olmaktır.

 

 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon ve Vizyon 

Misyon

Tarsus Üniversitesi, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir.

Vizyon

Tarsus Üniversitesinin vizyonu, daima mükemmelin izinde, mensubu olmaktan onur duyulan, saygın bir dünya üniversitesi olmaktır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz


Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak, alanında donanımlı, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime ve eleştiriye açık insanlık yararına çalışacak bireyler yetiştirmek; akıl ve bilimin ışığında toplum yararına yeni bilim ve teknolojiler üreterek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak.

 

Vizyonumuz


Teknolojik altyapısıyla uygulamalı eğitim-öğretim ve bilgi odaklı araştırma faaliyetlerini benimseyen; insanlık ve doğa yararına hizmet eden gelecekten emin nesillere olanak sağlayan tercih edilen bir üniversite olmak.

 

 

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon ve Vizyon 

Misyon

Evrensel değerler ve bilimsel ilkeler ışığında eğitim-öğretim yapan; bilim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle nitelikli ürün ve hizmetler üreten; insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle insanlığın barış ve huzur içinde kalkınmasına katkıda bulunan bir kurumdur.

Vizyon

Evrensel değerler ve ilkeler ışığında sunduğu kaliteli yüksek eğitim öğretim hizmetleri, yaptığı nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve oluşturduğu düzeyli eğitim, kültür, sanat ve spor ortamı sayesinde yetiştirdiği insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler ile tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

 • Adalet ve liyakat
 • Temel hak ve hürriyetlere saygı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
 • Evrensellik
 • Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik
 • Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik
 • Hoşgörü ve alçak gönüllülük
 • Özgürlük ve sorumluluk
 • Özgüven ve disiplin
 • Doğaya ve çevreye saygı
 • Toplumsal sorumluluk ve paylaşım
 • Öğrenci merkezli yönetim anlayışı  
 • Hayatboyu öğrenme

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon 

Uluslararası bilimsel değerleri benimseyen, analitik düşünen, özgüveni yüksek, girişimci bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve ürettiği hizmetlerle toplumsal fayda sağlamak.

  

Vizyon

 Türkiye, Balkanlar ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile tanınırlığı yüksek, saygın bir üniversite olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyonumuz

Evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip, özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştiren; kentin ve bölgenin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde Uşak’ın ve bölgenin huzur ve refahına katkıyı önceleyen, Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite olmak.

Vizyonumuz

Bilgi ve teknoloji üreterek bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında ilkler ve medeniyetler şehri Uşak’a öncülük eden ve bölge ekonomisinin rekabet gücünü artıran; tercih edilen mezunlar yetiştiren uluslararası saygınlıkta bir üniversite olmak.

Temel Değerlerimiz

Öğrenci Merkezli Yönetim Anlayışını,

Aklın ve Bilimin Işığında;

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara uygunluğu, kaliteyi, toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine katkı sunacak çalışmalar yapmayı temel değerlerimiz olarak görmekteyiz.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye´nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimleri çok önceleri başlamıştır. Van´da bir Üniversite kurulması fikri çok eski olup Cumhuriyet öncesine kadar dayanmaktadır. Osmanlı Padişahı Il. Abdulhamit´in "Eski Hastane adıyla bilinen Van´daki boş arsaya, bir medrese ve tekke inşası için Van Nakibüleşraf Vekili Taha Efendiye izin verildiğine dair emri" 3 Ekim 1905 yılında vermiş olduğu talimattan anlaşılmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon


Öğretim, eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetlerde kaliteyi ön planda tutan, bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere bağlı girişimci bireyler yetiştiren ve toplumsal gelişime katkı sağlayan bir üniversite olmaktır.


Vizyon


Bilimsel, sosyal ve sanatsal alanlardaki özgün faaliyetleriyle insanlığın gelişimine katkı sunan bir üniversite olmak.

 

Temel Değerler


Öğrenci odaklılık: Yalova Üniversitesi, var oluş amacı olan öğrencilerinin beklenti ve isteklerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Katılımcılık: Yalova Üniversitesi, iç ve dış paydaşlarının idari ve akademik süreçlerde görüş ve önerilerini dikkate alır.

Saygı ve Sevgi: Yalova Üniversitesi, topluma ve çevreye duyarlı olarak saygı ve sevgi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kalite ve Estetik: Yalova Üniversitesi, ürün ve hizmetlerini paydaşlarının beğeni, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak belirler.

Doğruluk, Dürüstlük ve Şeffaflık: Yalova Üniversitesi, faaliyetlerine ilişkin kararlarını, mevzuat, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alır ve uygular. Bu kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir ve anlaşılır olmasına özen gösterir.

Özgünlük, Yenilikçilik ve Girişimcilik: Yalova Üniversitesi, akademik personel ve öğrencilerinin kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik özgün bilimsel proje ve faaliyetlerini destekler.

Bilimsellik: Yalova Üniversitesi, tüm faaliyetlerini bilimi öğrenme, değerlendirme ve uygulamaya yönelik olarak sürdürür.

Etik Değerlere Bağlılık: Yalova Üniversitesi, bilimsel çalışmalarını hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere bağlılık çerçevesinde sürdürür.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Üniversitemizin Misyonu;

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek.

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,

Uygulama: Dünya çapında sanatsal ürünler üreten, bilimsel çözümler sunan, disiplinler arası çalışmalar, inovasyonlar ve projeler yapan ve uygulayan bir üniversite olmak.

 

Üniversitemizin Vizyonu; Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Tarihçe

Yozgat Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi,

Yozgat Merkez’de Atatürk Yolu 7. km’de 4.100 dekarlık alanda bulunan Erdoğan Akdağ Yerleşkesi’dir. Merkez yerleşkede on iki fakülte, üç enstitü, beş yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı üç bölüm, onaltı merkez, bir merkezi laboratuvar, Bozok Teknopark AŞ., Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bir kongre merkezi, iki cami, bir misafirhane, iki spor salonu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar bulunmaktadır.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et

Misyon - Vizyon

Misyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. 

Vizyonumuz, eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ;

 • Mükemmelliği,
 • Evrenselliği,
 • Doğruluğu,
 • Güvenirliliği,
 • Paylaşımcılığı,
 • Hesap verebilirliği,
 • Katılımcılığı,
 • Şeffaflığı,
 • Sosyal sorumluluğu,
 • Bilimsel etiği,
 • Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir.

Okul Web Sitesini Ziyaret Et